admin összes bejegyzése

Szász András
"Reménységgel teli jövőt szánok nektek." (Jer. 29,11)
"Benne élünk, mozgunk és vagyunk." (ApCsel. 17,28)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Istennel járni a zarándokutamat, Társaságban, közösségben, másokért, a rám-bízottakért, de magamért is. Vele és Érte alakulni, formálódni. Felvenni a keresztjeimet naponta és örülni az Életnek.
Jezsuita munkák:

2013–2015: novícius
2015–2017: filozófiai tanulmányok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, Budapesten
2017-től magisztérium Kanadában: Torontóban valamint a Midland-i kanadai jezsuita vértanúk kegyhelyén (Martyrs’ Shrine)
2019 júliusától a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, szeptembertől pedig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hallgatója
2022. szeptember 1-től a Horánszky utcai Fáber Szent Péter Rendház közösségének tagja, a Jezsuita
Menekültszolgálat szociális munkatársa

Született: 1980.05.20.
Belépés: 2013.09.22.
András Csaba
"Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé."Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem." (2Kor 9-10).
Mit jelent jezsuitának lenni?
Mit jelent számomra a készülődés és a formálódás? Az úton levés számomra egy kaland, annak minden zegzugos ösvényével és virágos rétjével együtt. Egy játék, ami kevésbé önfeledt és könnyed, mint a gyermeké, mégis benne rejlik az Úr szeretetének és a vele való kapcsolatnak a titokzatossága, huncutsága és annak csábítása. Egy mélyülő önismeret és barátság Istennel, ami egyfajta érzékenységet jelent a mindennapjaimban jelen levő Isten megismerésére. Egy olyan kapcsolat, amely során meg kell élnem saját kicsinységemet és gyöngeségemet, ezzel együtt azonban azt a gazdagságot is, amit Isten nekem készít, és csak úgy kaphatok meg, ha levetem a felesleges sminket és lemondok önmagam nagyságáról. Kicsiként szeretnék nagyokat álmodni Jézussal és minél feljebb ugrani, hogy a Jóisten karjaiban találhassam magam.
Jezsuita munkák:

2013–2015: noviciátus
2015–2017: magisztérium (Miskolc)
2017-2020: Róma, teológiai tanulmányok
2020-: lelkipásztori munka a marosvásáshelyi jezsuita közösségben
2021. május 29-én szentelték pappá szülővárosában, Székelyudvarhelyen

Aktivitás a jezsuita blogon: ide kattintva elérhető.

Született: 1989.11.07.
Belépés: 2013.09.22.
Közösség: Marosvásárhely
Závodni Kálmán
Jezsuita munkák:
P. Závodni Kálmán 1924. november 4-én született Kunszentmártonban. A szentesi gimnázium befejeztével Budapesten tanult két évet kémia-fizika szakon. Ezt megszakították az otthoni családi nehézségek és a katonai szolgálat.
1948. július 30-án lépett be a noviciátusba. Fogadalmait már a feloszlatás után, a mezőkövesdi internálás során tette le 1950 júniusában. Kényszerű megszakítás után a szegedi szemináriumban folytatta tanulmányait, majd 1957. január 25-én Pomázon szentelték pappá. Ezt követően két évet kisegítő káplánként szolgált az angyalföldi Rokolya utcai lelkészségen. Miután ezt nem engedték folytatni az állami hatóságok, a szeretetszolgálat alkalmazottja lett Mátraszentimrén, Püspökszentlászlón, Székesfehérvárott és Verőcén.
1975-ben néhány hónapra újra lelkipásztori szolgálatot kaphatott előbb a Bakáts téren, majd Börzsönyben. Ezt követően került a verőcemarosi szeretetotthonba. Utolsó fogadalmait 1981-ben tette le Makkosmárián. 1985-88-ban a provinciális sociusa, majd 1989-ben rövid ideig szegedi templomigazgató.
Életének 90., szerzetesi hivatásának 66., papságának 57. évében, 2014. január 20-án fejezte be földi életét.
Született: 1924.11.04.
Meghalt: 2014.01.20.
Belépés: 1948.07.30.
Vízi Elemér
Papi jelmondatom:
„Mindent Isten dicsőségére.” (1Kor 10,31) Kedvenc igehelyeim:
„Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.” Jn 1,9 „Krisztust akarom megismerni és feltámadásának erejét.” Fil 3,10
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni ajándék és úton levés a szemlélődés és a cselekvés, a részletek és az egész, a vágy és az egyetemes küldetés találkozásában. Egy lelkiség, mely arra hív meg, hogy a szabadságom kibontakozzon, és ezáltal egyre jobban tudjak kapcsolódni Jézus Krisztushoz, ő legyen a valóság az életemben, aki mindent áthat és formál. Meghívás a mélységre és a határokra, miközben az adottságok és hiányok, az egyén és a közösség, a személyes út és az intézményes struktúra kölcsönössége rengeteg gazdagságot és feladatot kínál – Isten nagyobb dicsőségére.
Jezsuita munkák:

2006–2007: Budapest, noviciátus – a novíciusmester segítője
2007–2013: Dobogókő, Manréza Lelkigyakorlatos Ház – lelkigyakorlatok kísérése, lelkivezetés
2009–2017: Budapest-Dobogókő, Ignáci Lelkiségi Központ – koordináció, műhelyek, képzések szervezése
2017-2023: a magyar jezsuita rendtartomány provinciálisa

Született: 1974.02.24.
Belépés: 2003.09.15.
Vértesaljai László
Jezsuita munkák:

1982 papszentelés
1992 Belép a Jézus Társaságába, noviciátus
1994 Szent Ignác kollégium, Igazgató-lelkész
1996–2002 Róma, a Vatikáni Rádió magyar adásainak szerkesztője és a Collegium Germanicum et Hungaricum magyar lelkésze
2002–2005 a provinciális sociusa
2005–2014 Budapest Jézus Szíve lelkészség, templomigazgató, a Jézus Szíve-rendház elöljárója
2014– a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztője

Született: 1953.10.20.
Belépés: 1992.09.10.
Közösség: Róma
Vass György
Jezsuita munkák:

Vass György 1928. április 1-jén született Budapesten. Iskoláit a Csalogány utcai gyakorlóiskolában, majd a budai Rákóczianumban végezte, ahol 1946-ban érettségizett.  Érettségi után belépett a jezsuita rendbe.

A noviciátust a budapesti Manrézában végezte. 1948-ban Szegeden kezdte el filozófiai tanulmányait, majd elöljárói utasítását követve külföldre menekült tanulmányainak folytatására. Güssing, Fürstenfeld, Graz, St. Andrä érintésével Innsbruckba került, és az ottani egyetem teológiai szakán folytatta tanulmányait. 1949-ben a többi magyar jezsuita növendékekkel együtt a felső-olaszországi Chieribe rendelték, ahol a Villa Luiginában folytatták filozófiai tanulmányaikat, mígnem Leuvenbe kerülve elnyerte a filozófiai licenciátust. Utána a német St. Blasien fiúkollégiumban lett másodprefektus. 1954-ben Angliába került az Oxford melletti Heythrop College-ba teológiai tanulmányokra. 1956-ban az újonnan érkezett magyar menekülteket segítette ügyes-bajos dolgaikat intézni.

1957. július 30-án szentelték pappá Heythrop College kápolnájában, amelyen fia örömére édesanyja is részt vett, aki ez évben tért át az evangélikus hitről a katolikus hitre.  P. Vass végső szigorlatait 1958-ban tette le. A harmadik probációt St. Beunos College-ban, Walesben végezte.  Közben tanulmányt írt Teilhard de Chardin lelkiségéről angolul, amit P. Henri de Lubac gratuláló levélben méltatott. A probáció befejezése után 1959-ben Rómába küldték a teológiai doktorátus megszerzésére. Tézisében arról írt, Szent Tamás milyen módszerrel használta írásaiban a Szentírást.

1962 januárjában visszatért Oxfordba, és megkezdte tanári működését mint lecturer.  A II. vatikáni zsinat után a londoni állami egyetem elfogadta a Heythrop College-ot mint konstitutív tagját. Ezért P. Vass 1970-ben elhagyta Oxfordot és áttelepült Londonba, ahol az anglikán King’s College-dzsal együttműködve tanították a teológiát. Hatévi londoni tanítás után elöljárói Innsbruckba küldték, ahol 1977-ben elfoglalta P. Karl Rahner második utódjaként a dogmatika és ökumenikus teológia tanszékét. Itt tanított 1996-ig, amikor emeritus professzor lett. Közben dékánja is volt a teológiai fakultásnak 1987-89 között. A dékáni hivatal viszont annyira megviselte szervezetét, hogy egy szentföldi zarándokúton történt panaszait követően váratlan gyomorműtéten kellett átesnie. Négyéves dialíziskezelés után 1997-ben négyes bypass-műtétet hajtottak végre rajta, és 1998-ban új vesét is kapott.

Mint tanár, 25 éven át ismertette és kritizálta Karl Rahner teológiáját angol nyelven.  Ezt egy ötkötetes műben ki is adta (Understanding Karl Rahner).  Ezen kívül számos cikket publikált a Heythrop Journal, a Clergy Review, a Month, valamint a német Dokumente, Zeitschrift für katholische Theologie, a magyar Vigilia és Távlatok hasábjain. 2004-ben a Heythrop College kitüntette P. Vasst a Fellowship címmel.

P. Vass a magyar lelkipásztori szolgálatból is kivette részét.  Angliai tartózkodása idején P. Nemesszeghy Ervin rendtársával kereste fel a szétszórt magyar menekülteket négy városban is. Ezzel segítették Msgr. Ispánki Béla angliai magyar főlelkészt. Innsbruckban P. Németh József rendtársával együtt elvállalta a magyar miséket, és Magda Szilveszter állandó diakónussal együtt újraszervezte az ottani hitközséget. Magyar szentmiséket tartott Innsbruckban a Mindszenty Házban, és 2003 óta helyettesítette Reith községben, Seefeld mellett a helyi plébánost. A Magyar Pax Romana aktív tagjaként segítette a mozgalom munkáját az emigrációs magyarság szellemi életben tartásáért.

Innsbruckban halt meg 2013. július 28-án. Élt 85,  aJézus Társaságában töltött 67, papként szolgált 56 évet.

Született: 1928.04.01.
Meghalt: 2013.07.28.
Belépés: 1946.06.30.
Varga László
Jezsuita munkák:

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

Varga László 1978-ban született, Babóton nevelkedett. Középiskolai tanulmányai után a győri egyházmegye szemináriumában kezdte meg papi felkészülését . Győrben és Rómában tanult, a Gergely egyetemen a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként.  2003-ban szentelték pappá.

2009-ben lépett be a Jézus Társaságába, fogadalmait 2012-ben tette le. A doktori program befejezése után a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanított filozófiát, és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkészeként szolgált.

 1. január 27-én tragikusan hunyt el az Alacsony-Tátrában.

https://www.youtube.com/watch?v=-yV9XZHaqTc

 

Született: 1978.06.27.
Meghalt: 2015.05.28.
Belépés: 2009.09.20.
Tőkés György
Aki meg akarja menteni életét, az elveszíti azt, aki elveszíti életét érettem és az evangéliumért, megtalálja azt. Boldogok azok a szolgák, akiket Uruk hazatértekor ébren talál. A Mennyek országa hasonlatos az emberhez, aki kincset talált. Örömében visszatakarta, elment mindenét eladta és megvette a földet.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Számomra jezsuitának lenni azt jelenti, hogy mindenekelőtt az ember, a mindenkori ember egyszer csak megtalálja nyugtalansága okát és egyben a megoldást is nyugtalanságára. De ebben a megtalálásban először keresés van. A keresésben pedig egy hívás, ami miatt keres. És aki olyan szerencsés, hogy Jézust találja meg, az semmi mást nem akar többé, csak a megtalált Jézust és neki minden szavát, tettét, és azt az intézményt, aki segítette őt ennek a Jézusnak a megtalálásban, a Katolikus Egyházat. Ezért számomra jezsuitának lenni már akkor is lehet, amikor még nem is hallottunk a jezsuitákról, meg sem fordult a fejünkben, hogy jezsuiták legyünk.
Jezsuita munkák:

Jezsuitaként voltam: segítője a novíciusmesternek, lelkivezető, lelkigyakorlat-kísérő, spirituális atya szeminaristáknak, segédlelkész, majd plébános egy kaucsuk- és tea ültetvényeken dolgozó és élő emberek plébániáján Sri Lankán. Onnan Magyarországra kerültem, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, nagyrészt romák lakta Arlóra plábániai kormányzónak, az arlói jezsuita stáció koordinátorának.

Született: 1968.02.10.
Belépés: 1996.09.15.
Közösség: Miskolc
Tóth Lajos
Szent Pál apostol filippi leveléből:
„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt”
(Fil 2,5).
Mit jelent jezsuitának lenni?
Boldog tudatot, hogy azt csinálom, amire Isten meghívott.
Jezsuita munkák:

1985-ig titkolt jezsuitaként, utána nyíltan
1958–1961: káplán, hitoktató Tápióbicskén
1961–1968: szórványlelkész Gombán
1968–1969: káplán a pesterzsébeti Jézus Szíve Plébánián
1969–1971: káplán Kiskunhalason
1971: káplán a Nagyboldogasszony plébánián, Csongrádon
1971–1973: káplán Jászkarajenőn
1973–1985: plébániai adminisztrátor Bugacon
1985–1989: plébániai adminisztrátor Balatonkenesén
1989–2006: plébános a Szent István Plébánián, Hódmezővásárhelyen
2006–2013: kisegítő lelkész ugyanott
2013–2017: lelkész a Szent Erzsébet Otthonban, Pilisvörösváron, itt hunyt el 2017-ben 

Született: 1932.10.20.
Meghalt: 2017.01.12.
Belépés: 1955.02.02.
Tegyey Gábor
Jezsuita munkák:
 • 1930.12.22.: született Budapesten
 • 1941–1948: a kalocsai jezsuita gimnázium tanulója
 • 1948–1949: az egyházi iskolák államosítása után tanulmányait Budapesten, a Madách Imre Gimnáziumban fejezi be
 • 1949.08.14.:  belépés a Manréza noviciátusába, ahonnan 1950 májusában a többi novíciussal együtt Szegedre költözött, onnan júniusban a rendek feloszlatásakor Jászberénybe hurcolták.
 • 1952.01.01.: fogadalmat tett
 • 1949–1952: a Központi Szemináriumban tanul
 • 1952–1955: Pécsi Pedagógiai Főiskolán tanul orosz nyelvet és irodalmat
 • 1954–1955: Zalaszentgróton tanári gyakorlat, majd 1955-1956-ban ugyanott tanár
 • 1956 novemberében elhagyja az országot
 • 1956–1957: Münchenben tanul filozófiát
 • 1957–1958: magisztériumot végez Bécsben, a kalksburgi jezsuita gimnáziumban
 • 1958–1962: teológiát tanul Frankfurtban és Lyonban
 • 1961.07.31.: pappá szentelés Münchenben
 • 1962–1963: tertia St. Martin d’Ablois-ban
 • 1963-tól Mannheimben dolgozik a jezsuiták szociális intézetében
 • 1974.11.05.: ünnepélyes fogadalomtétel, professio, München
 • 1974–1997: az OCIPE munkatársa, 1990-1994 között pedig az igazgatója
 • 1992-től a budapesti OCIPE-iroda vezetője és az Európai Szemmel kiadvány szerkesztője
 • 1997-től a Bad Dürckheimi öregotthon lelkésze
 • 2014.02.23.: elhunyt Bad Dürckheimben
Született: 1930.12.22.
Meghalt: 2014.02.23.
Belépés: 1949.08.14.
Tamás Barna
Ezüstmisémre Szent Ignácnak ezt a kérését választottam: "Helyezz engem Fiad mellé!"
Mit jelent jezsuitának lenni?
Meríteni a forrásból, melyre Szent Ignác talált rá, hogy Istent minden dologban megtalálhatjuk. Kapcsolatban lenni az élő Jézussal.
Közösséget konkrét személyekkel, akikkel közös a célunk, akik hasonlóan gondolkodnak, cselekszenek és döntenek, mégis igen különbözőek tőlem, akikkel nem választottuk egymást, és mégis választjuk.
Elfogadni a küldetést Jézustól, és megélni azt a mai viszonyok között, mai emberekkel, kitágítani az evangélium terét.
Jezsuita munkák:

2002: Kolozsvár, lelkigyakorlatos munka
2003–2006: Szeged, templomigazgató
2006–2007: Szeged, lelkigyakorlatok, Háló
2007–2011: Szeged, segédlelkész
2012–2017: Miskolc, lelkész
2017-től: Marosvásárhely, lelkipásztori szolgálat

Született: 1961.11.15.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely
Szőcs E. László
"Mindent megtehetek abban, aki engem megerosit." Fil 4,13,
Mit jelent jezsuitának lenni?
Szent Ignác szellemisége, lekisége az, ami annak idejen a Rendhez vonzott. Kulcsszavakban: a nagylelkűség, bátran, de ugyanakkor megfontoltan nekivágni mindennek, bízni a Gondviselő Istenben. A magis szelleme. S persze az Istennel való kapcsolat mélysége, amely a belső szabadságban nyilvánul meg. Ez az ÚT, ezen próbálok járni.
Jezsuita munkák:

1995–1996: Budapest, a Szent Ignác Kollégium spirituálisa
1996–2001: Gyulafehérvár, a szeminárium spirituálisa
2001–2002: Berlin, München, tercia
2002–2008: Kolozsvár, a lelkigyakorlatos ház társigazgatója, a közösség elöljárója
2008–2014: A marosvásárhelyi közösség elöljárója, lelkigyakorlat-adó, és a gyulafehérvári főegyházmegye spirituálisa
2014-től a dobogókői Manrézában lelkigyakorlatokat ad
2022. augusztus 1-től a szegedi jezsuita közösség elöljárója és a Kaszap István Szakkollégium lelkivezetője

Született: 1960.09.02.
Belépés: 1991.09.12.
Közösség: Szeged
Szabó László
Jezsuita munkák:

Szabó László SJ 1924. szeptember 26-án született, 1942-ben lépett be a rendbe. A zugligeti noviciátus után Szegeden kezdte meg, majd Rómában fejezte be 1947-ben filozófiai tanulmányait. 1948-ban Bikfayában tanult arabul, 1949-ben Bejrútban törökül. 1950–53 között Leuvenben teológiai stúdiumokat folytatott. 1954-ben St. Asaphban végezte a terciát, 1957-ben Rómában szerzett szentírástudományi diplomát. 1958-tól kezdve Bejrútban működött a Szentírás professzoraként, alapító igazgatója volt a Szent József Egyetemen létrehozott Vallástudományi Intézetnek, s közben lelkipásztori munkát is végzett, és lelkigyakorlatokat adott.

A kilencvenes években történt hazalátogatása alkalmával a libanoni kereszténységről tartott előadást a Párbeszéd Házában. A Jezsuita Hangarchívumból visszahallgatható beszámolóból kiderül, mit jelent a világ azon országaiban képviselni a XXI. század elején a kereszténységet és tanúskodni Jézus Krisztus mellett, ahol a többség muzulmán, s milyen egy olyan országban élni, ahol bel- és külpolitikai okokból bármikor háború alakulhat ki.

2018-ban, 94 évesen tért meg teremtőjéhez, búcsúztatására és gyászmiséjére 2018. július 7-én került sor a bejrúti Szent József jezsuita templomban, földi maradványait a Notre-Dame de Jamhour temetőben helyezték örök nyugalomra.

A gyászmiséjén elhangzott búcsúbeszéd és ötvenéves jubileumára kapott generálisi köszöntője ide kattintva olvasható el.

Született: 1924.09.26.
Meghalt: 2018.07.06.
Belépés: 1942.08.14.
Közösség: Beyrouth
Szabó Ferenc
Újmisés képemre ezt írtam fel: "Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van." (1Jn 5, 11)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Áldott legyen az Atyaisten, hogy a világ teremtése előtt kiválasztott Krisztusban, hogy fogadott gyermeke legyek (Ef 1). Hálát adok, hogy meghívott Fia Társaságába, az ő követésére: e Társaság Institutuma számomra biztos "út Istenhez". Boldog vagyok, hogy Jézus társaként másokat is Istenhez vezethetek. Bár bűnös jezsuita vagyok, hiszem azt, hogy a Szentlélek kegyelmével teljesíthetem küldetésemet.
Jezsuita munkák:

Jezsuita hivatásom megszületésében – Isten kegyelmén kívül – fontos szerepet játszott Endrődy László könyve Kaszap Istvánról, valamint találkozásom Zalaegerszegen 1947-ben, ötödikes gimnazista koromban Pálos Antal atyával, akinek barátsága végigkísért életemben.
1950-ben már  a pécsi Ignatianumban, érettségi után Csávossy Elemér provinciális felvett a rendbe, de a szétszóratás miatt nem végeztem el a hivatalos noviciátust.
1950–1952: egy-egy év az egri és a szombathelyi szemináriumban (+a zalaegerszegi ruhagyárban töltöttem 10 hónapot), utána 1953 augusztusában kerültem Pestre.
1953.08.14-én történt hivatalos belépésem Budapesten. Zugnovicius lettem, miközben az Idegen Nyelvek főiskolájára, majd az ELTE-re jártam 1956 novemberéig. A forradalom leverése után elöljáróink külföldre küldték a tanuló rendtagokat.
1957.06.29: első fogadalom Sankt Andrä-ban.
1957–1963: filozófia és teológia Leuven-Egenhovenben a vallon jezsuiták főiskoláján.
1962.08.06.:  harmadik teológiai év végén pappá szentelésem Brüsszelben.
1963–1964: harmadik probáció Wépionban.
1964–1966: doktorátus Párizsban: Le Chriszt créateur chez Saint Ambroise.
A belga provincia meghívott teológiát tanítani a vallonoknál, de közben a Vatikáni Rádiónál dolgozó Szabó János rendtársam az ausztriai hegyekben lezuhant és szörnyethalt, és Orbán Miklós, a magyar műsor felelőse  elintézte a magyar és belga elöljárókkal, hogy nem Belgiumba, hanem Rómába kerültem párizsi teológiai doktorátusom után.
1967.01.01–1992.08.20.: a Vatikáni Rádió magyar tagozatánál dolgoztam negyedszázadig. A rádiós munka mellett könyv- és tanulmányírások, vallásos könyvek fordítása és szerkesztés rádiós munkatársaimmal.
1992.08.30-tól Budapesten (Faludi Ferenc Ház, Sodrás u. 13.): a Távlatok c. jezsuita folyóirat szerkesztése és kiadása,  tanulmány- és könyvírás, tanítás főiskolákon és a piliscsabai katolikus egyetemen. Központi témakör: mai hit és hitetlenség, istenkeresés a modern irodalomban, XX. századi gondolkodók és konvertiták.
Több előadás, cikkek, könyvek a püspök életművéről, majd összefoglaló monográfiám:
Prohászka Ottokár élete és műve (1858-1927), ez megjelent angol fordításban is.
További kutatások, monográfiák: Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében; A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. Ezen kívül : Az „Anima una” könyvsorozat  (15 kötet) szerkesztése. Az „Üldözött jezsuiták  vallomásai” franciául is megjelent.

2022. október 3-án hunyt el. Életét, munkásságát rendtársa, Bartók Tibor SJ méltatta A Szív című jezsuita magazin novemberi számában.

Született: 1931.02.04.
Meghalt: 2022.10.03.
Belépés: 1953.08.14.
Közösség: Idősotthon
Sóti János
Jezsuita munkák:

Született Adorjánon, itt szentelték pappá 1984. július 8-án. Szerzetesi örökfogadalmat 1998-ban tett. Tanulmányait Rómában (1981–89) és a Fordham University-n, New Yorkban (1980-1981) végezte, doktori fokozatát fundamentális teológiából (ecclesiologia) 1992-ben szerezte Budapesten.

Plébános Beodrán (1989-2002), továbbá Töröktopolyán (1991–2011). A töröktopolyai Mária-kegyhely őre és a Máriás Papi Mozgalom kárpát-medencei vezetője; plébános Törökbecsén és Aracson (2002–2011); plébános Törökkanizsán és Oroszlámoson (2011–2022). 2022-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, nagyrészt romák lakta Arlóra, a helyi plébániára került.

Született: 1955.07.08.
Belépés: 1978.12.07.
Közösség: Miskolc
Somfai Béla
Aranymisés szentképeket is találtam, rajtuk a következő idézetek találhatók:
„Mert minden belőle, általa és érte van!” (Róm 11,36)
A másik jobban tetszik:
„Testvérek ... Adjátok testeteket élő és szent Istennek tetsző áldozatul.”
(Róm 12,1)
Mit jelent jezsuitának lenni?
A kínai közmondás értelme szerinti érdekes időkben, 1950-ben érettségiztem és kértem felvételemet a Jézus Társaságába. Ekkor oszlatták föl a szerzetesrendeket a Rákosi korszakban, és ezért két évig kellett várni, amíg P. Pálos a "földalatti" noviciátust megszervezte. Ez alatt egy évet az egri érseki szemináriumban tanultam. Noha még nem voltam novicius, a második évet mégis Veszprémben kellett megkezdenem, mivel Egerben sok volt a "jezsuita gyanús érdeklődő". Közben a "földalatti"-nak vélt noviciátust megszervezték. Mielőtt azonban ez Veszprémben is megindulhatott volna, a szemináriumot föloszlatta az állam koholt vádak alapján. 1952 őszén ezért újra beiratkoztam a középiskola utolsó évébe, mivel a pécsi Piusz Gimnázium Rendházában megindított kisszemináriumban 1952 tavaszán kapott érettségit az állam már nem ismerte el, és azt is reméltük P. Pálossal, hogy középiskolai diákként nem hívnak be katonának. Ez a remény Tiszántúlon bevált volna, de a Dunántúlon nem. Ekkor "léptem be a Társaságba" hivatalosan és megkezdtem a noviciátust. P. Pálos egy nagyon rövid ideig, majd P. Cserepes Péter lett a noviciusmesterem két vagy három hónapra. Ő megjósolta hogy Pálos, ő maga és én is le leszünk csukva. Jóslata az én esetemben nem vált be, mert 1952 novemberében behívtak két éves katonai szolgálatra. Mint katona magánúton levizsgáztam a gimnázium negyedik évéből és le is érettségiztem katonaként kapott speciális engedélyekkel. Leszerelésem után 1954-től a a budapesti hittudományi akadémia civil hallgatója lettem az 1956-os forradalom idejéig. Elkezdtem újra a noviciátust, és a teológiai tanulmányokat is, hogy legitim státuszt kapjak. Az újrakezdésre azért volt szükség, mert a noviciusmester, P. Luzsénszki szerint így több időm maradt a noviciátus elvégzéséhez. Közben őt lecsukták illegális ifjúsági munkák végzéséért. P. Kovács Jenő, akinek a börtönbüntetése addigra lejárt, átvette a "lelkivezetést" és 1956-ban azzal küldött ki Ausztriába, hogy a magyar elöljárók szerint a fogadalomtételhez minden követelménynek eleget tettünk, csak a nyolc napos lelkigyakorlatot kell majd elvégeznünk nyugodtabb környezetben. St. Andrä-ba kerültem, ahol már várt P. Janssens levele bennünket: "saltem annum canonicum repetant" (a kanonikus évet meg kell ismételni - a noviciátusnál legalább egy évig egy közösségben kell lenni ahhoz hogy érvényes legyen, ami itt nem volt meg - a szerk.). Ezt sikerült lealkudni hat hónapra. Utána nagyjából rendes kerékvágásba került a további "formáció" azzal a megszorítással, hogy az addig elvégzett tanulmányok ellenére két év filozófiát és négy év teológiát kellett újra végeznünk. Rendkívüli kegynek számított, hogy a második év végén pappá szenteltek. Mindebből mi a legfontosabb? "A jó Isten görbe utakon is tud egyenesen írni."
Jezsuita munkák:

P. Somfai Béla SJ 1932-ben született Sárszentmiklóson.
A szerzetesrendek feloszlatása miatt az egri szemináriumban kezdte teológiai tanulmányait 1950-ben, majd egy évvel később a veszprémiben folytatta, amit 1952-ben feloszlattak. Az év őszén megkezdte a szétszóratásban lévő jezsuita provincia „földalatti noviciátusát”. Fizikai munka és kétéves fegyveres katonai szolgálat után 1954-ben folytatta teológiai tanulmányait, mint a budapesti teológiai akadémia civil hallgatója.
1956-ban elöljárói kívánságára nyugatra távozott. 1957-ben Ausztriában letette első fogadalmait, és 1959-ben a római Gergely Egyetemen licenciátust szerzett filozófiából. Teológiai tanulmányait a torontoi Regis College-ban, a Jézus Társasága kanadai fakultásán MA-val és licenciátussal fejezte be 1963-ban, miután 1961-ben ugyanott pappá szentelték. A jezsuita képzés utolsó évét az Egyesült Államokban, Clevelandban végezte 1964-ben. Utána két évig a montreáli Loyola College középiskolájában hittant és matematikát, még egy évig pedig teológiát tanított ugyanott, a Loyola College főiskolán.
Doktori tanulmányait az ottawai Szent Pál egyetemen végezte, 1972-ben az Ottawai Egyetemen PhD-t, 1977-ben pedig a Szent Pál Egyetemen D.Th-t fokozatot kapott. Közben 1969-ben meghívták az akkor megalakult Toronto School of Theology tanárává, a Regis College katolikus egyházi fakultásának tagjaként. Ez az iskola hét keresztény teológiai főiskola szövetségéből jött létre a II. vatikáni zsinat utáni évek lelkesedésének egyedülálló eredményeként. Néhány évvel később az Intézmény a Toronto-i Egyetem posztgraduális teológiai fakultásává vált. Itt tanított 1993-ig erkölcsteológiát és bioetikát, miközben a federáció teológiai fakuáltásának dékánjává is megválasztották egy turnusra, valamint a teológia tanszék vezetője volt egy ideig; 1982-ben megkapta professor ordinarius-i kinevezést.
A Toronto-i Egyetem kutatásetikai bizottságának és a katolikus kórházak egyesített klinikai-etikai bizottságának, valamint több tudományos társulatnak is tagja volt. 1975-1976-ban a Medical College of Georgia-n, 1982-1983-ban a Montreal-i Egyetem Medical Humaities Intézetében, 1989-1990-ben pedig a montreáli McGill egyetem bioetikiai kutatóintézetében dolgozott meghívott munkatársként. Látogató professzorként tanított a University of Saint Louis-on, a tokioi Sophia Egyetemen és a nigériai Enuguban is. Közben néhány évig a Kanadában lelkipásztorkodó magyar jezsuiták elöljárója volt.
1993-ban emeritált a Toronto School of Theology-n, és visszatért Magyarországra. A Szegedi Hittudományi Főiskolán erkölcstan és bioetika tanszékvezető professzora, valamint oktatási rektor helyettese 2007-ig, illetve néhány évig, a budapesti Semmelweis és a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi egyetemek meghívott eladója volt. Tagja  volt a Szegedi Egyetem Orvostudományi Fakultásán a Klinikai Etikai Bizottságnak, a Magyar Bioetikai Társulatnak, az ETT-TUKEB Humán Reprodukciós Bizottságának, és hat évig az Oktatásügyi Minisztérium Országos Kredittanácsának. 2007-ben nyugalomba vonult, Budapestre költözött, ahol a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán emeritált professzor és meghívott előadó volt nyugalomba vonulásáig.

Született: 1932.08.05.
Meghalt: 2015.04.06.
Belépés: 1952.09.14.
Közösség: Toronto
Simó Zoltán
Jezsuita munkák:

1949–50 között a zugligeti Manrézában testvérnovícius volt. A szétszóratás idején először Jászberénybe internálták, majd Budapesten volt fizikai munkás: lakatos, hivatalsegéd a Hittudományi Akadémián, gázgyári munkás, segédmunkás a szállítóberendezések gyárában, 1954–89 között először a jászberényi szociális otthon mindenese, majd Solymáron, utána Budapesten kántor, később Nógrádverőcén a szociális otthonban mindenes. Nyugdíjasan Makkosmárián kántorként és mindenesként tevékenykedett. A rend visszaállítása után kántori munkát végzett Budapesten, majd a Mária utcai rendházban volt portás. 2008-ban a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthonba költözött. 2015-ben hunyt el.

Született: 1925.06.10.
Meghalt: 2015.10.20.
Belépés: 1949.05.30.
Sajgó Szabolcs
Jelmondatom 1974-ben, pappá szentelésemkor (és azóta):
“Más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók.
Azokat is vezetnem kell.” (Jn 10,16a-b.)
Ezüstmisémre a folytatást választottam:
“Hallgatni fognak szavamra”. (Jn 10,16c)
Jézus alábbi ígérete is állandóan a fejemben jár, vagyis leendő aranymisémre, ha megélem (bő 10 év múlva), valószínűleg a folytatást nevezem meg:
“és egy nyáj lesz, és egy pásztor”. (Jn 10,16d)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Bár az egy több mint a kettő, mégis három, számomra vonzó okot neveznék meg, amiért világi papként 1982-ben kértem fölvételemet Leuvenben a magyar jezsuita provinciába. Az első, hogy a rend általános szellemiségéhez tartozik a ”magis” szelleme, így a folyamatos továbbképzés és a Krisztus fényében való maximális racionalitás is. A második, hogy a magyar jezsuiták a világon mindenfelé szétszórtan is elkötelezettek voltak magyar gyökereik szolgálatára. A harmadik: a belső nyugtalanságot, ami 1981-ben elindított Magyarországról, hogy fölleljem helyem a világban (és a saját bőrömben), békességgel telinek és ”szentnek” láttam, ha jezsuitaként gondoltam magamra.
Jezsuita munkák:

Munkaterületeim hivatalos megbízással (szóban vagy írásban):
1983-tól máig: lelkigyakorlatok adása, vezetése, Észak- és Dél-Amerika, Magyarország
1984–1994: A Szív (szerkesztés és aztán a kiadás is),Hamilton, Toronto, Budapest
1987–1990: A Cor Unum, az Anima Una, a Barátainknak és a katalógus rendi kiadványok szerkesztése, kiadása
1985–1990, 2008–máig: külföldi magyar cserkészet, Kanada, USA
1990–2009: a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének alapító tagja, majd alelnöke
1990–2008: Szentjánosbogár, Magyarország
1990–1994: Szent Ignác Kollégium, Budapest
1990-től máig: a magyar provincia gazdasági konzultora
1990–2010: a Katolikus Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja
1991–1999: az erőszakkal államosított magyarországi rendi ingatlanjaink visszaigénylése
1993–2008: a Manréza Lelki és Kulturális Központ kialakítása és vezetése, Dobogókő
1994–1999: a Pax Romana országos lelkésze
1994–1998: a magyarországi katonalelkészek spirituálisa
1995–1998: a Magyar Katolikus Püspöki Kar Ökumenikus Teológiai Bizottságának tagja
1996–2010: provinciakonzultor
1998–1999: polgári szolgálatosok képzése, Pest megye
1998–2005: a United Religions Initiative (URI – Együttműködő Vallások Kezdeményezése) tagja, az európai vezetőségben 2000-től
2002–2007: a Keresztény Élet Közösségének magyar egyházi asszisztense
2008: a magyar provincia delegáltja Rómába, a rend 35. általános gyűlésére
2008–2013: Szent Erzsébet templom plébánosa, Toronto
2009–2013: a Kanadai Magyar Papi Egység vezetése
2013-tól újra Magyarországon tevékenykedik, a Párbeszéd Háza igazgatója
2017-ig a rendtartomány ökonómusa

Munkaterületek még: költészet (öt kötet), műfordítás (egy kötet), Manréza Galéria (több mint 50 képzőművészeti kiállítás), Manréza Füzetek sorozat szerkesztése és részben szerzője (eddig 12 kötet), rendszeres együttműködés programok készítésében televíziókkal, stúdiókkal (az 1990-es évek és a 2000-es évek első fele), Szent Erzsébet irodalmi délutánok, estek (2010-2013)…

Született: 1951.08.07.
Belépés: 1982.07.31.
Róna Gábor
„Az Isten szeretet.”
„A szeretet Istentől van.” (1 Jn 4,8.7 )
Mit jelent jezsuitának lenni?
Befogadni Isten szeretetét, törekedni abban élni és azt továbbadni.
Jezsuita munkák:

Dél-Amerikában, Ecuadorban (1959–1989):
1959–1960: hittant tanítottam iskolában
1962–1965: templomi szolgálat, hittanár, iskolai énekkar
1965–1970: segédlelkész plébánián, kórházlelkész
1970–1982: hittant tanítottam, diákok spirituálisa voltam. Mária Légió.
1982–1984: novíciusmester segítőtársa
1984–1989: diákok spirituálisa jezsuita kollégiumban

Magyarországon:
1989–1997: templomigazgató Kalocsán. Kórház- és börtönlelkész.
1997–1999: hittanár Miskolcon. Gyóntató.
1999–2002: segédlelkész Hódmezővásárhelyen
2002–2015 segédlelkész Budapesten a Jézus Szíve templomban.

Sok éven át miséztem vasárnaponként börtönökben és szegénynegyedekben.
Erdő Péter bíboros kinevezett a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége országos lelkészének. Ugyancsak működtem rendi jóváhagyással és egyházi kinevezéssel a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalomban nemzetközi és hazai szinten.
Róna Gábor atya 2015-ben hunyt el.

Született: 1929.02.04.
Meghalt: 2015.06.21.
Belépés: 1947.08.14.
Rigó Jenő
„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igaz világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.
Jezsuita munkák:
2000–2002: A novíciusmester sociusa
2006–2009: A miskolci kollégium vezetője
2010–2013: A Szent József Templom igazgatója, a Kaszap István Kollégium igazgatója, treasurer
2013–2017 A torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa
2017-től: plébános Miskolcon
2019 augusztusától a miskolci Pongrácz Szent István rendház vice-superiora
Született: 1963.09.29.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Miskolc
Póta László
Jezsuita munkák:
1931.10.31-én Mezőkövesden születtem. Szüleim egyszerű, szorgalmas emberek voltak. Heten voltunk testvérek: egy lány és hat fiú. Szüleink békés családi életet biztosítottak számunkra.
A jezsuitákat kicsi koromtól ismerem, az ő templomukban voltam elsőáldozó és Deák Bárdos atya ifjúsági csapatának tagja.
1947 decemberében kerültem a Manrézába mint alkalmazott: a lelkigyakorlatos házban dolgoztam.
1949.02.02-től egy évig jelöltidős voltam, majd
1950.02.02-án költöztem be.
A Manréza államosítása után Szegedre kerültem, majd onnan Jászberénybe (kényszertartózkodás). Kb. két hónapig voltunk ott a rendtársakkal, majd megszöktünk. A mezőkövesdi rendőrség jóvoltából rendes bejelentőt kaptam szüleim címére.
1950 augusztusában a csepeli Rákosi Műveknél dolgoztam a nagykalapács-üzemben. Onnan elöljáróim behívtak a Mária utcába sekrestyésnek. P. Luzsénszky volt a templom igazgatója. Szeptemberben kinevezték Draskovics Károly békepapot igazgatónak. Atyáink siettek még elkészíteni az S.J. Directoriumot az öreg Gestetnex gépen. Azután a folytatták a munkát, majd elvitték magukhoz a gépet. Jött a hatóság ellenőrizni a gépet. Mivel törvényellenes volt a gép helycseréje, és én tudtam róla, ezért
1951.09.14-én letartóztattak. Bevittek a központi kapitányságra két hétre. Kétszer négyórás kihallgatáson vettem részt. A második alkalommal 14 detektív faggatott. Istennek hála, hagytam őket beszélni. A második pincében volt egy fapriccs és semmi más, ez lett az enyém. Reggelente 10 órakor kaptunk feketekávét fél szelet kenyérrel, valamint ebédre 3 dl levest, fél szelet kenyérrel. Két hét után átvittek a Markóba. Itt néhány kihallgatás után meghozták az ítéletet: bűnpártolás és feljelentés elmulasztása, a bűntény nem bizonyítható, de feltételezhető. Hat hónapot kaptam.
A Markóból 1951 decemberében a móri állami gazdaságba vittek. 120-an voltunk, négy láncra fűzve. Többnyire kulákok és köztörvényesek. Krumplit ástunk fagyban-hóban. Január második felében átvittek az inotai erőműhöz. 6000 rab volt ott, az ország különböző részeiről. Az építkezésen dolgoztam. Innen
1952.02.15-én szabadultam.
Szabadulásom után Pálos atya Mezőkövesdre küldött nyolcnapos lelkigyakorlatra Keszeg atyához.
1952.03.02-án fogadalmaztam Pálos atya kezébe az Egyetemi templom Remete Szt. Pál mellékoltáránál.
Négy hónapja dolgoztam a kávégyárban, amikor behívtak munkaszolgálatosnak.
1952.06.26-án vittek Miskolcra, ahol egy építkezéseken dolgoztam. Onnan a badacsonytomaji kőbányába kerültem három hónapra. Innen Szentkirályszabadjára vittek, majd kb. négy hét után Tatabányára, ahol kb. nyolc hónapig dolgoztam a hatos aknában. Ezután a komlói bányába kerültem, ahol a tizedik szinten dolgoztam, kb. 500 méter mélyen.
1954 októberében szabadultam.
Szabadulásom után a kispesti Károly kórházba jelentkeztem. Itt húsfeldolgozóként dolgoztam. Közben levizsgáztam mint szakács.
1956.12.01-én hagytam el az országot: sikerült Bécsbe eljutnom. A Canisius Gasse 16. sz. alatt voltam két hétig, majd áthelyeztek Linzbe a lelkigyakorlatos házba. Itt három hónapot töltöttem. Innen P. Cserpalkovits vezetésével – 32 magyar novíciussal együtt – Sankt Andräba mentünk, ahol harmincnapos lelkigyakorlatot végeztem.
1958.10.01-ig itt dolgoztam mint szakács; 80-90 emberre főztem.
1958.10.02-án indultam el Kanada felé. Bécsből 24 órát
vonatoztam Amszterdamba , ahol P. Radányi várt. Két nap után átmentem Rotterdamba. A Zuiderkrac nevű hajón utaztam tovább. A hajó nem volt nagy, így az őszi hajózás nem volt viharmentes. 10-12-en összeverődtünk magyarok. Volt, hogy a vihar miatt hajónk lehorgonyzott a nyílt tengeren. Így nyolc helyett tíz napig tartott az út. Először Quebecknél kötöttünk ki, majd másnap reggel megérkeztünk Montréalba. Mivel Fodor atya már kórházban volt, egy magyar diák várt a kikötőben. Még aznap délután vonattal Torontóba utaztam, ahol Bóday és Kiss atya vártak rám. Torontóban két napot időztem, majd Bóday atya átvitt Hamiltonba. Ekkor Békési és Bieleck atya voltak ott. Beosztásom sekrestyés és bevásárló lett. Én voltam a ministránsok vezetője is. Mindeközben igyekeztem elsajátítani az angol nyelvet.
1961.10.03-án probáció El Pasoban (első magyar testvérprobáció). Ez négy hónapig tartott. Huszonkilencen végeztünk amerikai rendtársakkal, egyedül voltam magyar. Ez óriási előrehaladási lehetőséget nyújtott az angol nyelv elsajátításában.
1962.02.15-én New Yorkba repültem három napra. Az ottani magyar atyákkal és a szigetváros nevezetességeivel ismerkedtem. New Yorkból visszatérve Torontóba helyeztek 1962 nyarán. Beosztásom sekrestyés, bevásárló és a ministránsok vezetője lett. Rövidesen Bieleck atya követett Torontóba, és rám bízta a magyar iskolát. Akkoriban 65-70 gyerek tanult önkéntes tanítókkal. Két évig dolgoztam a cserkészekkel, de az iskola létszáma egyre nagyobb lett, így a munkám megszaporodása miatt több időt kellett szentelnem az iskolának. (Az iskola pl. szombaton 9-12-ig tartott; azok a gyerekek, akik katolikus iskolába jártak, ott tanultak hittant is, akik pedig állami iskolába, azok nálunk maradtak délutánra hittanra. Az évek folyamán a létszám elérte a 360 főt.) Az egyházi élet nem csupán vallási, hanem intenzív, nemzetiségi összefogó erőt is biztosított. A szombati iskola tantárgya kizárólag a magyarság ismerete, magyar írás-olvasás, történelem, földrajz, néprajz, népviselet, népi szokások, irodalom, versek, népdalok és énekek voltak.
Évente két programot (színdarabot) rendeztünk: karácsonykor és anyák napján.
1973-ban áthelyeztek Courtlandbe a Szent László Plébániára (dohányvidék; Dél-Ontario). A plébános P. Chilla és P. Beöthy volt. Beosztásom ismét sekrestyés és bevásárló lett. Ugyancsak iparkodtam magyar iskolát toborozni, bár a fiatalok a városba mentek, így csak csekély létszámot tudtam összehozni. Kitágult a feladatom a kórházak, otthonok látogatásával és az elsőpénteki áldoztatással. A Courtland-i búcsú mindig nagy összejövetel volt a dél-ontárioi magyarság számára, több ezer vendég részvételével.
1978: Újabb állomáshelyem Torontóban a Szent Imre Noviciátus lett. Miután megkaptuk az engedélyt Rómából, beindult a noviciátus P. Nemesszeghy vezetésével. Én a ház minisztere lettem. Megbízást kaptam az akkor vásárolt öreg ház berendezésére, amely teljesen lerobbant állapotban volt: üresen állt, a falakon hatalmas lyukak díszelegtek. Amikor közöltem a courtlandi hívekkel, hogy szívesen fogadok mindent – bútort, ágyneműt és minden egyebet, ami egy ház fölszereléséhez szükséges –, örömmel tapasztaltam nagylelkűségüket. Öt hálószobát, kápolnát, nappalit, ebédlőt, konyhát szereltem fel. Csak öt ágyat kellett vennem, a többi felszerelés mind adományból származott. Hányszor fordultam autóval Courtland és Torontó között, azt nem tudom. A noviciátus üzemeltetése az első három évben a rend kiadása volt. Soha nem kértünk semmit, csak tájékoztattuk a híveket a helyzetünkről. Jótevőink szívügyüknek tekintették az utánpótlást, olyannyira, hogy nem csak elláttam a ház teljes kiadását, de még a rendi számlára is át tudtam utalni.
1978-tól – miközben elláttam a noviciátust – nyolc évig dolgoztam idegbetegekkel és új bevándorlókkal.
Két, illetve három élményem: 1974-ben szabbatikum, négy hét magyarországi látogatás, majd két hét Rómában. Onnan vissza Torontóba két napra, azután Los Angelesbe. Itt finomítottam az angol tudásomat, és gépírást is tanultam. Egyik cserkészem jóvoltából a karácsonyi szünetben elmentünk San Franciscóba három napra, majd Sacramentoba és a Nemzeti Parkba. A tengerben fürdenek, sportolnak, majd a hegytetőn síelnek és az autó kerekein hóláncot kell hogy használjanak. Az óriás mamutfenyők ágait vastagon borította a hó. Az út kb. 600 km volt. A tenger mellett húzódó hegy másik oldalán óriás területen narancsligetek voltak. December 31-én tértünk vissza Los Angelesbe, ahol jót pihentünk. Reggeli után átmentünk Pasadenaba, ahol a csodálatos rózsa parádét láttuk. Ez volt egyik legkedvesebb emlékem és karácsonyi élményem.
1988-ban a második szabbatikum alatt eljutottam Jeruzsálembe. Itt a világ legkülönbözőbb részéről jöttünk össze atyák, nővérek és öt testvér. Tizenhárom tantárggyal foglalkoztunk, és minden szerdán helyszíni látogatáson vettünk részt. Így sikerült megismerni Izraelt, valamint osztálytársaim missziós munkáját és egyéb munkaterületeit is. Örömmel gyarapítottam ismereteim mások áldozatának vállalásán.
Póta László 2014-ben hunyt el.
Született: 1931.10.31.
Meghalt: 2014.01.26.
Belépés: 1950.02.02.
Patsch Ferenc
A papszentelési jelmondatom (ami az újmisés képen áll) így szólt: „Az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32b). Úgy érzem, ez egész életemre perspektívát jelölt ki; irányt adott. A diakonus-szentelésre viszont olyan jelmondatot választottam, amit – micsoda öröm – eddigi egész életemben teljes mértékig megvalósítottam: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben válik teljessé” (2Kor 12,9)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Számomra jezsuitának lenni az életszentségre való törekvés személyes útja. Idővel fontos lett nekem, hogy nem „csak pap”, hanem szerzetes is vagyok – ez (egyébként minden vallásban!) annyit jelent, hogy Istent szeretném a legelső helyre tenni az életemben. Vagyis, hogy Nála jobban semmi sem érdekel. Őszintén vágyom arra, hogy ez valóban így legyen – és egyre inkább!
Jezsuita munkák:

2000–2002: Novíciusként a folyosó felmosásáért voltam felelős (másfél év); a ház előtti sepregetésért (fél év); fogyatékos gyerekek gondozásáért (egy hónap), aztán gyermeknevelőintézeti lelkészként is dolgoztam (Béke Gyermekotthon, egy év); majd kollégiumi lelkészként (Szent Ignác Szakkollégium, egy év).
2002–2003:  a Vatikáni Rádió magyar műsorának felelős szerkesztője;
2003–2007: doktorandus és magyar spirituális (Collegium Germanicum et Hungaricum, Róma)
2007–2012: filozófiatanár (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest)
2011–2012: teológiatanár (kétszer egy félév, Hekima College, Nairobi, Kenya)
2007–2012: részlegvezető, majd egy évig vezető (Faludi Akadémia, a Magyar Jezsuiták Ifjúság- és Felnőttképző Intézete)
2013– teológiatanár (Pápai Gergely Egyetem, Róma)

Született: 1969.10.22.
Belépés: 2000.09.17.
Közösség: Róma
Pakot Géza
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15)
Mit jelent jezsuitának lenni?
A jezsuita életmód belekapcsolt engem Jézus Krisztus életébe a Loyolai Szent Ignác által mutatott módon. Mivel én ilyen módon szeretem és követem Jézust, ezért másokat is ezen a módon szeretnék szolgálni. Szent Ignác tanítása a Lelkigyakorlatok iskolájában és a jezsuita képzés során felkészített arra figyelni, ami az emberek közvetlen tapasztalata. Ma már nem csupán a gondolatokra, hanem az érzésekre és az emberek fizikai jelzéseire is figyelek, és ezek mögött keresem a lelki rezdüléseket. A segítést ma aktívan gyakorlom ifjúság nevelésben, lelkigyakorlatokban, lelki szolgálatokban, szociális segítésben és intézményvezetésben.
Jezsuita munkák:

2005: diakónus – London
2006: segédlelkész – Szeged
2007–2011: A Szent József Templom és a Kaszap István Kollégium igazgatója – Szeged
2011–2013: Jezsuita kollégiumigazgató, majd egyetemi lelkész – Marosvásárhely
2014-ben lelkész a szegedi Szent József Templomban
2014–2015: iskolalelkész Miskolcon
2015-től: iskolalelkész Szatmárnémetiben
Portéinterjú Pakot Gézával ezen a linken.

Született: 1968.11.29.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Szatmárnémeti
Őrsy László
Jezsuita munkák:

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, utána Szegeden kezdte meg filozófiai tanulmányait, de 1946-ban külföldre távozott, és Rómában fejezte be 1948-ban. Ugyanitt elkezdte a teológiát, amit 1950–52 között Leuvenben fejezett be. 1953-ban St. Asaphban végezte a terciát. A következő évben Londonban volt lelkipásztor, majd 1955–57-ben Rómában bienniumot végzett kánonjogból, és a Gergely Egyetemen doktorált.
1958–60-ban Oxfordban tanult polgári jogot, majd 1961–66 között Rómában a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az Angol Kollégiumban. 1967-ben a washingtoni katolikus egyetemen, 1968–73 között New Yorkban a Fordham Egyetemen teológiát, 1974–93 között pedig a washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított. Közben a katolikus egyetemen is oktatott. Professor emeritusként továbbra is tart jogi kurzusokat az egyetemen, és gyakran hívják előadni amerikai és európai egyetemekre.

Könyvei: https://jezsuitakiado.hu/szerzoink/orsy-laszlo-sj/
További művei: http://jezsuita.hu/nevtar/?l=%C5%90
Előadása a Párbeszéd Házában: https://www.youtube.com/watch?v=0J0OGDKHHr8

Született: 1921.07.30.
Belépés: 1943.08.14.
Közösség: Washington
Orbán Mihály
Jezsuita munkák:

1992–1994 Noviciátus
1992–1995 Filozófiai tanulmányok, München
1995–1996 Magisztérium, Montreal
1996–1999 Teológiai tanulmányok, Róma
2000 Papszentelés
2000–2004 Speciális tanulmányok, Montreal
2004–2006 és 2008–2011 Kolozsvár, lelkigyakorlat-adás, ökumenikus és vallásközi párbeszéd
2007–2008 Harmadik probáció, Brazília
2011–2013 Marosvásárhely, templomigazgató és lelkigyakorlat-adó
2013–2021 Szatmárnémeti, a német nyelvű közösség lelkipásztora
2021- a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség plébánosa

Született: 1969.10.27.
Belépés: 1990.09.06.
Novák Vince
Jezsuita munkák:

Szerzetesi örökfogadalmát Torontóban tette le. Hitoktató képesítést szerzett Újvidéken, szolgált kisegítő testvérként Beodrán (1989–2002), majd Törökbecsén (2002–2011), 2011 óta Törökkanizsán és Oroszlámoson lelkipásztori kisegítő.

Született: 1944.01.19.
Belépés: 1985.10.24.
Közösség: Törökkanizsa
Nevelős Gábor
„Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!” (Mk 1,11)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Az Atya szavai a Fiúnak, és úgy érzem, általa hozzám is szólnak. Az igazi boldogságot a Velük való bensőséges kapcsolatból kapom, és szeretném, ha ez a kapcsolat egész lényemet áthatná. Szeretnék minden máshoz egészen szabadon viszonyulni, és másokat is ebben segíteni. Úgy érzem, számomra a legalkalmasabb ezt az utat a Jézus Társaságában járnom.
Jezsuita munkák:

2011–2013: Budapest, noviciátus
2013–2016: Németország, filozófiai tanulmányok
2016-2018: Marosvásárhely, magisztérium
2018-2021: teológiai tanulmányok Rómában
2021- a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ökológiai részlegének jezsuita referenese
2022. augusztus 1.- a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora

Született: 1985.11.15.
Belépés: 2011.09.18.
Németh József
Jezsuita munkák:

A noviciátust a Manrézában végezte. 1947–49 között Szegeden filozófiát hallgatott, majd külföldre távozott. 1951–52 között Feldkirchben volt magiszter. 1953–56 között Enghienben teológiát tanult, ahol 1955-ben pappá szentelték. 1957-ben St. Andräban végezte a terciát. 1958–62 között a bécsi egyetemen latin nyelvből doktorált, majd 1963–67 között a feldkirchi jezsuita gimnáziumban latin és görög nyelvet tanított, 1967–80 között az iskola igazgatója volt. 1981–89 között a kalksburgi jezsuita gimnáziumban tanított latint és görögöt. 1990-ben Bécs-Lainzban kisegítő volt a plébánián. 1991-től Innsbruckban latint és görögöt tanít az egyetemen. Élete utolsó éveiben szülőfalujában, testvérénél élt. 2016-ban hunyt el.

Született: 1925.02.17.
Meghalt: 2016.01.19.
Belépés: 1944.08.14.
Nemesszeghy Ervin
Jezsuita munkák:

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, majd Szegedről az ÁVO-sok „kényszer-tartózkodási helyre” vitték. 1950–1952 között a szegedi szemináriumban tanult, a következő két évben a debreceni egyetemen matematika–fizika szakos hallgató volt, tanulmányait 1954–1956 között Budapesten fejezte be, és matematika-fizika szakos tanári diplomát kapott.
1956-ban elhagyta Magyarországot, hogy jezsuita hivatását gyakorolhassa. 1957–1960 között Chipping Nortonban tanulta a teológiát. 1961-ben a terciát St. Andräban végezte. 1962–6 között az oxfordi egyetemen tanult, ahol doktorált. 1967–70 között Heythropban, majd Chipping Nortonban filozófiát és szimbolikus logikát tanított. 1971–1978 között Londonban volt filozófiaprofesszor, közben az emigráns magyarok között végzett lelkipásztori munkát. 1979-ben Torontóba küldték az újonnan megnyitott noviciátusba novíciusmesternek, közben a kanadai magyar jezsuiták elöljárója, és 1986–1990 között a II. szekció viceprovinciálisa volt. 1990-ben hazatért Magyarországra, és 1990–1996 között az egyesített magyar provincia első tartományfőnöke lett. 1996–1999 között a miskolci jezsuita gimnázium igazgatója volt. 1999–2002 között a dobogókői lelkigyakorlatos házban tartott lelkigyakorlatokat. 2002–2005 között újból tartományfőnökként irányította a magyar provinciát. 2005–2012 között a püspökszentlászlói Életrendezés Házát vezette és lelkigyakorlatokat adott. 2018. szeptember 25-én bekövetkezett haláláig a Farkas Edith idősotthonban élt. Elhunytáról és pályájáról ebben a cikkben írt a jezsuita.hu.

Született: 1929.08.13.
Meghalt: 2018.09.25.
Belépés: 1948.08.14.
Közösség: Idősotthon
Nemeshegyi Péter
„Szeretet az Isten, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten is őbenne.” (1 Jn 4,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra azt jelenti, hogy hálásan elfogadtam Isten meghívását erre az életre, és igyekeztem Jézus társaként élni a jezsuita közösségben. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy erre az Útra hívott, reménykedem irgalmában, és ajánlom mindenkinek, hogy hallja meg és kövesse az Isten hívását. Nem éppen könnyű ez az életút, de érdemes vállalkozni rá.
Jezsuita munkák:

1956–1993: tanár a tokiói Sophia Egyetem teológiai karán. Oktattam a dogmatikus teológia számos traktátusát, valamint teológiatörténetet. Emellett
1983–1993: kurzusokat adtam az egyetemen Mozart zenéjéről és annak üzenetéről. Sok lelkigyakorlatot vezettem papoknak, szerzeteseknek, apácáknak, világiaknak. Írtam kb. 20 könyvet és sok-sok cikket japán nyelven teológiáról (Szentháromságtan, Eucharisztia-tan, Kegyelemtan, stb.) és a keresztény életről. Írtam egy általános bevezetést a kereszténységbe, melyet négy nyelvre lefordítottak. Főszerkesztője voltam egy többkötetes katolikus lexikonnak, szerkesztettem egy katolikus japán nyelvű teológiai folyóiratot.
1983–1993: beszéltem nem-keresztényeknek hitünkről, és segítettem őket a keresztséghez. Hat évig voltam dékánja az egyetem hittudományi karának. Öt évig voltam VI. Pál pápa által kinevezett tagja a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak. Megkereszteltem kb. 300 felnőttet.
1993-ban rendünk Magyarországra küldött „misszióba”. Itt is tanítottam két egyetemen és két főiskolán teológiát, illetve keleti vallásokat. Adtam mindenféle lelkigyakorlatokat, és tartottam előadásokat plébániákon, csoportoknak, közösségeknek. Írtam továbbá több könyvet és sok cikk-tanulmányt dogmatikai, kateketikai és lelkiségi témákról.
Péter atya 2016-tól haláláig a Farkas Edit Szeretetotthon lakója volt, vasárnap délelőttönként a Mária utcai Jézus Szíve-templomban prédikált.
2013-ig megjelent művei a Jezsuita névtárban, a Jezsuita Kiadó kiadásában megjelent írásai ezen a linken találhatók, ezen az oldalon pedig hivatásának története olvasható.

Született: 1923.01.27.
Meghalt: 2020.06.13.
Belépés: 1944.10.03.
Nagy Ferenc
„Uram, kihez mennék? Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia!”
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jézus az én teremtményi mivoltom és az én személyiségem ősmintája; a mennyei Atya testvérének és munkatársának teremtett engem. Jézus csodálatos volt, tiszta egyszerű, hűséges, boldog. A teremtményi és emberi világ sok örömet, sok gondot és munkát, sok szenvedést adott neki. Mint testvére és munkatársa vele járom az élet útjait. Az ő Társaságának hűséges és gyarló tagja vagyok; ő folyton igénybe veszi az életemet, és folyton megbocsát nekem.
Jezsuita munkák:

1956 –1960: Maastricht: teológiatanulás, lelkipásztorkodás a magyarok között (már az 1958-as papszentelés előtt is)
1960–1961: Drongen (Belgium): harmadik probáció, lelkipásztorkodás flamandok és magyarok között
1961–1964: Róma: biennium, kisegítés olasz plébániákon
1964–1970: Montréal: erkölcsteológia-professzor, kisegítő lelkipásztorkodás magyarul és franciául
1970–1972: Leuven: a Mindszenty Kollégium igazgatója, hivatalos magyar lelkipásztor
1972–1980: Róma: a Vatikáni Rádió magyar munkatársa (nem mindvégig), olasz kisegítő lelkipásztorkodás
1980-1986: Hamilton: lelkipásztorkodás a magyar plébánián és a Szent Erzsébet Otthonban, A Szív társszerkesztője és (1983-tól) főszerkesztője
1986–1989: Torontó: A Szív főszerkesztője, lelkipásztori kisegítő, az utolsó évben a novíciusmester sociusa
1989–1992: Bécs: a Szolgálat társszerkesztője, gyóntató a Szent István-dómban
1992-2013: Budapest (Sodrás utca): a Távlatok társzerkesztője, rendszeres lelkipásztori kisegítés; 2003 után operarius
2014-től Pilisvörösvár, Szent Erzsébet Szeretetotthon
2018. március 17-én elhunyt. Életrajza ezen a linken olvasható.

Született: 1931.01.08.
Meghalt: 2018.03.17.
Belépés: 1949.08.04.
Nagy Ernő
 „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak.” (Mt 20, 28)
Mit jelent jezsuitának lenni?
„A Teremtő a teremtménnyel és a teremtmény az ő Teremtőjével és Urával közvetlen kapcsolatban tevékenykedjék.” (Lelkigyakorlatos könyv 15.)
Engem lelkesít, hogy Szent Ignácnak ez a meglátása milyen időszerű és fontos ma. Ez az egyik fontos karizmája a jezsuita rendnek, ami segíthet a mai nőknek és férfiaknak közelebb kerülni a minket feltétel nélkül szerető Istenhez. Ebben benne van az a felszabadító üzenet is, hogy Isten személyesen szeret minket. A Teremtő felfoghatatlanul gazdag teremtésének egyszeri, egyedi és különleges tagjai vagyunk mindannyian. Istennel való kapcsolatunk is egyedi. Ezért imáink is lehetnek egyéniek: hálaadás, spontán ima, dicsőítés, szóbeli ima, szemlélődés, ritmikus ima, elmélkedés stb. Ebben is különbözőek vagyunk, és tisztelnünk kell egymást. „Az Egyház sok-sok különbséget magában hordozó, több dimenziójú test.” (Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat)
Jezsuita munkák:

1993. decemberétől 1994. júniusig hitoktató a Mária utcai templomban
1994.09.08-tól miniszter, hitoktató és jelenlét a Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapatnál (Budapest, Mária u. 25.)
1997.02.01.-97.05. miniszter (Radvány utca) és hitoktató (Budapest, Mária u. 25.)
1997.05.-1999.01.31. ismét miniszter, hitoktató és jelenlét a Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapatnál (Budapest, Mária u. 25.)
1999.02.01-től 2002.04.21-ig a tartományfőnök (P. Ádám János) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2002.04.22-től 2005.02.01-ig a tartományfőnök (P. Nemesszeghy Ervin) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2003.10.15-től 2009.06.01-ig Promotor Apostolatus Orationus
2003.12.10-től 2011. január 3-ig szerkesztő:  Provinciánk Hírei, Rövid Hírek
2005.02.02-től 2010. július 30-ig a tartományfőnök (P. Lukács János) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2006.11.19-től 2009.07.12-ig Nagy Bálint SJ cserkészparancsnok segítője (Budapest, Mária utcai Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapat)
2010.07.31-2010.11.01-ig a tartományfőnök (P. Forrai Tamás) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2002.05.01-től miniszter (Budapest, Sodrás utca 15.)
2006. szeptembertől a hivatásgondozó segítője
2010.08.12-től a novíciusmester (P. Lukács János) sociusa (Budapest, Sodrás utca 15.)
2014-17: a miskolci rendház minisztere
2017-től a Sodrás utcai rendház minisztere

Született: 1958.10.12.
Belépés: 1992.09.10.
Nagy Bálint
"Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: Gyere!" (Mt 14,28-29)
Mit jelent jezsuitának lenni?
"Ez az!" "Itt vagy." "Itt vagyok." "Köszönöm!" "Jövök!" "Neked mi fontos?" "Taníts!" "Értük!" "Velük!" "Veled!" "Teszem." "Teszel." "Több." "Jó így!" "Tiéd!"
Jezsuita munkák:

1997.09.14. Belépés
1997-1999: Noviciátus (Szeged)
1999-2000: Juniorátus (Budapest)
2000-2002: Filozófiai tanulmányok (München, Hochschule für Philosophie)
2002-2004: Magisztérium: kollégiumi nevelőtanár (Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium)
2004-2009: Teológiai tanulmányok és tanárképzés (Budapest, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
2009.06.20. Papszentelés:  Budapest, Jézus Szíve Templom
2009-2011: Teológiai licenciátus (USA, Boston College):
2011-2014: Iskolalelkész (Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium)
2014-15: tercia, Írország
2015-től a rendtartomány hivatásgondozója
2016-tól a Sodrás utcai rendház elöljárója

Született: 1979.07.19.
Belépés: 1997.09.14.
Mustó Péter
"Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért." (2Kor 4,5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
A jezsuita rend megadta számomra a lehetőséget, hogy az emberek számára mindig hasznos munkát végezhettem az evangélium szellemében, szentignáci lelkiséggel. Feladataimhoz megfelelő kiképzést és szabadságot kaptam. Mint szerzeteshez és paphoz az emberek bizalommal voltak, még mielőtt megbizonyosodhattak volna arról, hogy valóban megbízhatnak bennem. Felelős voltam azért, hogy az Isten emberében, aminek tekintettek, ne csalódjanak. Örömöm volt megtapasztalni, hogy ők életükben és keresztény hitükben általában megerősödtek mellettem.
Jezsuita munkák:

1958-1960: nevelő Franciaországban a Toulouse-i jezsuita kollégiumban.
1965-1977: ifjúsági lelkész a dél-német jezsuita rendtartományban, Münchenben.
1978: szabbatikus év, 13 hónap, hátizsákkal Dél-Amerikában. Úticél:  megismerni a latin-amerikai egyház kezdeményezéseit és azokat a szerzetesi közösségeket, akik társadalmukban a legnehezebb helyzetben lévő néprétegek mellé álltak, hogy azok felemelkedhessenek.
1979: munkáspap, mosogató egy vendéglőben.
1980-1991: szociális munkás, nép-misszionárius Bogotában, Kolumbia fővárosában Dél-Amerikában az utcagyerekek intézetében, szaléziánus atyák vezetésével.
1981-1991: egy szegénynegyed szociális munkása és lelkésze az utcagyerekek intézetében, szaléziánus atyák vezetésével.
1991-2008: lelkivezető és lelkigyakorlat kísérő a szegedi jezsuita Szent József templom közösségének tagjaként.
2008-tól: lelkivezető és lelkigyakorlat kísérő a dobogókői jezsuita lelkigyakorlatos ház tagjaként.
Életéről, hivatásáráról ezen a linken bővebben lehet olvasni.

Született: 1935.01.25.
Belépés: 1953.09.14.
Közösség: Dobogókő
Molnár Miklós
Jezsuita munkák:

Külföldön lépett be a Társaságba. Pullachban végezte a noviciátust, Assenhausenban a juniorátust. 1952–54 között Leuvenben tanult filozófiát. 1955–56 között Tournai-ban volt magiszter, 1957–60-ig teológiát tanult először Enghienben, majd Chantillyben, ahol pappá szentelték. 1961-ben Wépionban végezte a terciát. 1962-ben Namurben lelkipásztor, 1963–9 között Amszterdamban az emigráns magyarok lelkésze volt. 1970-ben került Kanadába, ahol először Torontóban, majd Hamiltonban segített a lelkipásztori munkában. 1974–90 között a kanadai Londonban a helyi magyar közösség adminisztrátora volt. 1991–93 között Hamiltonban lett kisegítő lelkész. 1994-ben hazatért, először Pécsett lelkészkedett, majd 1996-ban a kárpátaljai misszióba ment, először Ungváron, majd Ráton lett magyar lelkész. 2003-ban megrendült egészsége miatt a pilisvörösvári szociális otthonba költözött.

 

Született: 1928.05.06.
Meghalt: 2015.11.16.
Belépés: 1948.09.15.
Miklósházy Attila
54 év jezsuita életemben a következő emlék-képeket adtam ki:
A Társaságba lépésem emlékére, 1949.08.04:  „Per mariam ad Jesum!”
Pappá szentelésem emlékére, 1961.06.18: 
”Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10).
Püspökké szentelésem emlékére, 1989.11. 04:  „Cor Unum – Anima Una”.
50 éves szerzetesi jubileumra, 1999.08.04:
„Szemönk Jézusra van szögezve”.  (Zsid 12,2).
50 éves papi jubileumra:  2011.06.18:  „A jövő fényes!”
Mit jelent jezsuitának lenni?
- P. Bangha szerint a jezsuita:  Jesus – ita, úgy él, mint Jézus.
- P. Gálfy szerint:  Jézust illene látni egy jezsuitában.
-„Hallar Dios et todas las cosas!”,  (Mindenben megtalálni Istent),  Ignatius,Cardoner.
- „Pone me juxta Te!” (Tégy engem magad mellé!),  Ignatius, La Storta, Krisztocentrizmus
- Sentire cum ecclesia! (Együtt érezni az Egyházzal!),  Szeretni az Egyházat, lojalitás a Szentatyához (4. fogadalom).
- Cor Unum et Anima Una,  Jézus Szíve és a szentlélek,  - sensus Jesu, sensus ecclesiae, sensus Societatios, sensus hominis.
Jezsuita munkák:

1952-1956: Budapest, Szt. István Kórház, műtős.
1953-1955:  Munkaszolgálatos katona.
1963-1964: Montreal, P. Q., Loyola College, teológiatanítás.
1967-1974: Toronto, ON, Regis College, prof. theol.
1974-1984: Toronto, University of St. Michael’s College, prof. theol.,
1984-1996: Toronto, ON, St. Augustine’s Seminary, prog. theol., dékán
1989-2006: Toronto, a külföldön élő r. k. magyarok püspöke.
2006: Toronto, ep. emeritus.
2011: Toronto-Pickering, ON, orat pro ecclesia et Societate.
2018. december 28.: Torontóban elhunyt

Született: 1931. 04. 05.
Meghalt: 2018. 12. 28.
Belépés: 1949. 08. 04.
Közösség: Toronto
Mihalkov Ferenc
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Jn 15,16a)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Nem vagyok jobb senkinél. Keresztény vagyok. Jézus hívott meg a Társaságba. Úton vagyok, megpróbálom követni azt, aki hívott, nem a magam erejében bízva, hanem az övében. És megpróbálok szeretni.
Jezsuita munkák:

2009-2011: noviciátus
2011-2014: filozófiai tanulmányok Olaszországban
2014-2016: 
magisztérium Marosvásárhelyen
2016-2018:
 teológiai tanulmányok Bostonban
2018-2022: teológiai tanulmányok Budapesten és Kolozsváron
2020-tól: a marosvásárhelyi jezsuita közösség tagja
2023-tól: a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Kollégium lelkésze

Született: 1978.11.08.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Marosvásárhely
Marosfalvy László
Jezsuita munkák:

Segédlelkész a torontói Szent Erzsébet plébánián

Született: 1932.09.15.
Belépés: 1952.07.30.
Közösség: Toronto
Lukács János
"Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe." (1Kor 1,9)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuita tanulmányaim befejezése óta elsősorban rendtársaimmal és rendi ügyekkel foglalkozom. Nem én választottam, de szeretem ezt a területet. Jelenleg kevés izgalmasabb kérdést ismerek, mint hogy egy jezsuitának jelentkező fiatalembert hogyan lehet legjobban segíteni az útján. A cél nálunk az, hogy a jezsuiták ne csak jól lássák el a feladatukat, hanem boldogan és meggyőződéssel éljenek és dolgozzanak. A jezsuita élet kezdete általában sok szembesüléssel jár és ezért nem túl könnyű, de sokan kapnak ilyenkor nagy ajándékokat Istentől, én pedig szeretem az Úr munkálkodását közelről szemlélni azokban, akik Neki szánják az életüket.
Jezsuita munkák:

1991: Belépés, majd tanulmányok
1998:  Papszentelés (Budapest)
1997-2000:  Socius, vagyis a novíciusmester segítője (Szeged)
2002-2005: Novíciusmester (Szeged)
2005-2010: Tartományfőnök (Budapest)
2010-16:  Novíciusmester (Budapest)
2014-15: A SZÍV főszerkesztője
2017- a dobogókői jezsuita közösség elöljárója és a Manréza Jezsuita Lelkigyakorlatos Ház vezetője (utóbbi 2022 nyaráig)
2020- a Jézus Társasága európai formációs delegátusa

A jezsuita képzésről írt könyve Jezsuita képzés a rendalkotmányban címmel jelent meg 2013-ban a L’Harmattan kiadónál.

Született: 1966.05.06.
Belépés: 1991.09.12.
Közösség: Dobogókő
Koronkai Zoltán
 „Az Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”
(Gal 2,20)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Számomra jezsuitának lenni mindenek előtt Jézus társának lenni. Ez elsősorban barátságot jelent Jézussal, másrészt munkatársi kapcsolatot: társa lehetek a küldetésében, hogy az embereket az Atya szeretetébe hazavezesse. Jezsuitának lenni ugyanakkor egy közösséghez való tartozást is jelent. Társakkal együtt élhetek és dolgozhatok. A társak nem csak a világ sok-sok országában dolgozó jezsuitákat jelentik, akiknek a közösségeiben bárhova is megyek, otthonra találok, hanem az előttünk járó társakat is. Engem mindig nagyon érdekelt a rendünk története, mi mindent tettek jezsuiták Isten ügyéért az elmúlt évszázadokban. A mai és az elmúlt korok jezsuitáinak élete inspirál, hogy nagyobb odaadással szolgálhassam Isten országát az emberek között.
Jezsuita munkák:

2002-04: novíciátus
2004-05: teológiai tanulmányok befejezése Rómában
2005-07: teológiai licenciátus Torontóban
2007-15: a hivatásgondozás rendtartományi felelőse
2008-14: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze is
2014-15: a Fáber Szent Péter jezsuita rendház elöljárója, és az INIGO csoport vezetője
2015-17:
Miskolc, iskolalelkész
2017-től a provinciális sociusa, az INIGO csoport vezetője (utóbbi 2021-ig)

A jezsuita blog rendszeres szerzője, írásai ide kattintva találhatók meg

Született: 1972.08.10.
Belépés: 2002.09.19.
Kiss Ulrich
Jezsuita munkák:

1945-ben született Berlinben. Leuveni közgazdasági tanulmányai után a híres fontainebleau-i üzleti iskolában, az INSEAD-on szerzett MBA-t, majd 18 évig topmenedzserként előbb a L’Oréalnál marketing- és értékesítési igazgatóként, majd brandmenedzserként dolgozott. 1981-ben piacra dobta saját parfümjét (Opus anni). 1983 és 1988 között német családi vállalkozásokban európai regionális vezetőként szerzett tapasztalatot. 1988-ban belépett a Jézus Társaságába. A jezsuita magyar rendtartományban kollégiumi rektorként, forrásfejlesztőként, illetve egyetemi és főiskolai oktatóként dolgozott. 2004 óta tart vezetői szemináriumokat Management by Jesus (MbJ) néven, a módszert 2017-ben könyvben is közreadta, a Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban című kötet a Jezsuita Kiadó gondozásában jelent meg.
2014-2018: A marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója
2018–: Fáber Szent Péter Rendház

 

Született: 1945.02.19.
Belépés: 1988.04.17.
Kish Gábor
„Úgy tekintsetek minket, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak megbízottait.”
(1 Kor 4,1)
Mit jelent jezsuitának lenni?
„Igyekszem megtenni, ami a lehető legjobb”
Jezsuita munkák:

1959: Kanada, Toronto, Szt. Erzsébet magyar jezsuita plébánián káplán
1960-1963: Kanada, Courtland, Szt. László magyar jezsuita plébánián káplán
1964-1966: Kanada, Hamilton, Szt. István magyar jezsuita plébánián káplán
1967-1973: Kanada, Hamilton, Szt. István magyar jezsuita plébánián plébános
1974-1993: USA, Yonkers,  Szent Margit magyar jezsuita plébánián plébános
1994: Kanada, Toronto, Szt. Erzsébet magyar jezsuita plébánia, szabbatikumon
1995-1996: Kanada, Vancouver, Magyarok Nagyasszonya jezsuita templomban plébános
1997-1998: Kanada, Courtland, Szt. István magyar jezsuita plébánián plébános
1999-2013: Kanada, Hamilton,  Szt. Erzsébet idősotthon
2013-2019: Pickering, idősotthon

Született: 1924.10.30.
Meghalt: 2019.12.23
Belépés: 1945.09.18.
Közösség: Toronto
Kelényi Tibor
”Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.”
(Kor 2,2)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyetlen életcél motivál a földön: az örök élet. Nem „félállásban”. Szent Ignác szerint elviselhetetlen, ha valaki Isten ügyében hanyag.
Mindig „ifjúsághitű” szellemben.
Nagy példaképeim voltak: P. Kovács Jenő SJ, P. Pálos Antal SJ, P. Ambrus Loránt SJ. Fundéliusz Vilmos és Vajda János esztergomi egyházmegyés hitoktató papok.
Jezsuita munkák:

1960-tól, szentelésemtől mindig lelkipásztori munkát végeztem. Az első 12 évet segédmunkásként, „kóbor papként”, ahogy jó papok meghívásával tehettem (pl. Máriaremete, Gomba).
1973-1976: Budapest Újlak, káplán
1976-1984: Budapest, XIII. ker. Béke tér, káplán
1984-1986: Budapest, Belváros, káplán
1986-2005: templomigazgató a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templomban
2005-2020: kisegítő lelkész a Jézus Szíve Jezsuita Templomban

Született: 1937.03.06.
Meghalt: 2020.08.29.
Belépés: 1957.11.01.
Jaschkó Balázs
„Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: „Követlek téged, bárhová mész.” Jézus azt felelte neki: „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.” (Lk 9,57-58)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Már középiskolában megfogamzott bennem, hogy Istennek adjam életem elsősorban nem vallásos két testvéremért, majd mindazokért, akikért Jézus magát adta. Mivel két testvérem már jezsuita volt, ez a szerzetesrend jó színben tünt fel nekem és elfogadtak noviciusnak középiskolai értettségi után 1940-ben. Azóta soha eszembe se jutott, hogy elhagyjam a Jézus társaságot. Az Atyaistennek adom magam a rászorulókért - követve két bátyám vonzó példáját.
Jezsuita munkák:

1953-1954: Kanada, Hamilton (Szt. István jezsuita plébánia): provinciálisi titkár, segédkáplán
1954: 6 hónap, Kanada, Montreál, francia jezsuita házban: A SZÍV újság kiadóhivatala
19541970: USA, Jersey City, jezsuita gimnáziumban tanár
1970-2013: Kanada, Toronto, magyar jezsuita Szt. Erzsébet plébánián: vegyesen káplán, plébános, káplán, ugyanakkor helyi elöljáró.
2015-től a pickeringi jezsuita idősek otthona lakója.

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta 2018. március 15-én az amerikai emigrációban élő magyarok körében közel fél évszázadon át végzett önzetlen szolgálata elismeréseként Jaschkó Balázs jezsuita atyának. Ez alkalomból készült életrajza ide kattintva olvasható el.

Született: 1922.02.03.
Belépés: 1940.09.02.
Közösség: Toronto
Jancsó Árpád
„Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek.” (Iz 11,3-4)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni
Isten keresését jelenti számomra. Istent, aki jelen van. Amiért jó, ha én is tudok a jelen pillanatban lenni – ami persze néha olyan nehezen megy.
Egy figyelmet jelent, ami nem esik kétségbe – ami persze néha olyan könnyen jön!
Figyelem arra az Úrra, akiről Izaiás szavai szólnak: „Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek” (Iz 11,3-4).
S ez az Úr, a Megváltó, Jézus Krisztus.
Jezsuita munkák:

2011-2013: noviciátus, Budapest
2013-2015: kiegészítő filozófiai tanulmányok, Pápai Gergely Egyetem, Róma
2015-2019: magisztérium, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc
2019-2021: teológiai tanulmányok, Pápai Gergely Egyetem, Róma
2021.07.31: papszentelés, Jézus Szíve Jezsuita Templom, Budapest
2021- : iskolalelkész, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc

Diakónusszentelés előtt készült interjú a jezsuita.hu-n.

Született: 1986.12.16.
Belépés: 2011.09.18.
Közösség: Miskolc
Jálics Ferenc
"Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél." (Jn 17,12-23)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Hat éves korom óta tudom, hogy hivatásból pap akarok lenni. 17 éves koromban a háború alatt egy nürnbergi bombázás közben olyan kegyelmet kaptam, amit máig se tudok kifejezni, és amiből világosan láttam, hogy mi a küldetésem. Ezek után találtam a Jezsuita rendre.
Jezsuita munkák:

1947: Budapest, noviciátus
Filozófiai tanulmányok Pullach (Németország) és Eggenhoven-Löwen (Belgium)
További tanulmányok: Chile
Teológia: Buenos Aires. Ugyanott Fundamentális teológiát és dogmatikát tanított és a fiatal jezsuiták lelki kísérésével foglalkozott.
1978 óta él Németországban és ad lelkigyakorlatokat
1985-ben nyitotta meg saját lelkigyakorlatos házát a németországi Gries-ben
2005-ben átadta a ház vezetését és különféle helyeken ad lelkigyakorlatokat, illetve könyveket ír.
2017-ben hazatért Magyarországra, és haláláig idősotthonban élt.

A Jezsuita Kiadó gondozásában megjelent könyvei ide kattintva érhetők el.

Született: 1927.11.16.
Meghalt: 2021.02.13.
Belépés: 1947.08.14.
Közösség: Idősotthon
Jakabos Barnabás
Egyik kedvenc szentírási részem Iz 40,1: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!" És az Újszövetségben minden olyan hely, ami az Atya és az Úr Jézus emberszerető, irgalmas szívéről szól.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Mit jelent nekem, hogy jezsuita vagyok? Jézus Társának lenni a minden. Földi életem értelme és módja. Belegondolni és beleérezni abba, hogy az Úr Jézus nagy szeretettel és vággyal teljesíti az Atya kívánságát, hogy megmentse és szabaddá tegye az emberi lelkeket, életeket. Ebben a vágyban osztozni Jézussal, társaként ott, ahol éppen vagyok – ez a jezsuita élet számomra. Így, ha néha egy-egy percre, órára átélhetem, hogy Jézus Társa vagyok, már ez kimondhatatlan ajándék számomra a Jóistentől. Az életem többi bukdácsolásához pedig kérem a Jóisten végtelen, kiengesztelő, újjáteremtő, ingyenes szeretetét és irgalmát.
Jezsuita munkák:
 • tanulmányok végzése Német- és Franciaországban
 • filozófia tanítás Szegeden, Kolozsváron és Gyulafehérváron
 • egyetemi lelkészi munka Marosvásárhelyen
Született: 1976.10.04.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely
Illés Albert
Korszakonként változott a kedvenc szentírási részem. Gyermekkoromban a Jézussal kapcsolatos történetek és a Zsoltárok érdekeltek, melyeket a házban lakó idős Alltmann mamától hallottam - Ő evangélikus volt.
16-20 éves koromig sokat olvasgattam és nagyon szerettem az Ószövetség történeteit: Dániel könyve - sorsa -, József története, stb.
Azután sokat időztem a Bölcsesség könyve és Sirák fia könyve értékein.
Teológus koromban a négy Evangélista érdekelt.
Munkás koromban - amíg mentőztem - az Apostolok cselekedetei. Szerelmes koromban (ami a mentőzés éveire esett) az Énekek Éneke volt az egyik kedvencem. Halász Piusz atya kis könyve az Énekek énekéről óriási segítséget nyújtott a megértéséhez és sok belső érték rendezéséhez.
Jelenleg a zsolozsma és a napi Evangélium szövegei irányítanak.
Jelmondatom: "Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem." - 1979-től, a szentelési évemtől hordozom, viselem és megtartom.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Szent Ignáci-i szellemben élek, dolgozok, szolgálok, imádkozom. A közösséghez tartozom (és tartoztam már 1976-tól). Papíron hivatalosan, fogadalommal 1988-tól. Az életemben eddig mindig MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE tettem. Ennek a szellemében igyekszem élni.
Jezsuita munkák:

1985 nyarán Makkosmárián kezdtük a noviciátust HIVATALOSAN – már Róma által is elismerten – ugyanis az előző földalatti “hovatartozásunkat“ nem ismerte el Róma – helyesebben nem vett tudomást róla, mert P. Generális atya írásba foglalt engedélye 1985-ben íródott.
1988. február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tettem le (másodszor is) a fogadalmakat, Varga B. Józseffel együtt, a Jézus Szíve templomunk oltára előtt. Annak rendje módja szerint.
1992-ben jöttem véglegesen haza Szegedre. Szegeden a Szent József templomban voltam lelkész, majd templomigazgató.
1995-től spirituális voltam Pécsett és heti 4 órában pasztorálpszichológiát tanítottam a fakultáson. Közben 1997-ben Berlinben végeztem el Vitus Seibel S.J vezetése alatt a Terciámat.
1999. február 2-án tettem le a Jézus Szíve templomban az örökfogadalmat.
2002-2008: spirituális voltam a Szegeden illetve besegítettem a Szt. József templomban.
2009-ben a provinciális atyával történő megbeszélés alapján inkább pasztorációs szolgálat jutott nekem.
2010-től Bonyhádon lelkész vagyok, mint jezsuita. Ha tehetem, közben Püspökszentlászlón és másutt lelkigyakorlatokat vállalok.
2006-2011 között a Balatonmáriafürdőn lévő REGENS WAGNER Intézetnek szupervízora és lelki tanácsadója voltam.
2015 és 2909 között a szegedi Szent József templom segédlelkésze.
2019 júliusától a budapesti Farkas Edith Szeretetotthon lakója.

Született: 1952.04.18.
Belépés: 1988.02.02.
Közösség: Idősotthon
Horváth Árpád
Rólad mondja a szívem:
"Téged keres tekintetem!",
A Te arcodat keresem, Uram.
(Zsoltár 27,8)
Jezsuita munkák:

1998-2000: noviciátus
2000-03: München, filozófiai tanulmányok
2003-04: magisztérium, Budapest
2004-07: teológiai tanulmányok Londonban
2007 óta rövidebb megszakításokkal jelenleg is A SZÍV Jezsuita Magazin főszerkesztője
2013-tól a Fáber Szent Péter jezsuita rendház elöljárója
2014-15: tercia az Egyesült Államokban
2015-től a Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója

Született: 1975.02.05.
Belépés: 1998.09.13.
Holczinger Ferenc
Jezsuita munkák:

1992-1994 Noviciátus
1998 Papszentelés
1998- 2007 Miskolc, hitoktató és kollégiumigazgató
1999-2000 A miskolci jezsuita közösség elöljárója
2007-2008 Tercia, Dublin
2008-2009 Pedagógia MA, University of San Francisco
2009 augusztustól ismét Miskolc, kollégiumigazgató
2010. augusztus 1-től a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója

Született: 1969.11.19.
Belépés: 1992.09.28.
Közösség: Miskolc
Hofher József
Újmisés jelmondatom: Iz 40,25-31
„Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak, s az ifjak is megbotolva eleshetnek; de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek mint a sasmadarak …”
Mint viszonylag késői hivatás választottam ezt az Igét (33 éves koromban szenteltek pappá). Soha nem késő válaszolni a hívásra!
Nagy szerepet játszott még a szöveg választásában a „Tűzszekerek” című film. Az egyik kulcsfontosságú jelenetben olvassák fel ezt az Igét. Ott ez a meg nem alkuvás, a bátor kiállás Igéje.

Ezüstmisés emlékkártyámon pedig a következő sorok olvashatók: 1 Kor 4,10
„Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban, mi gyöngék vagyunk, ti erősek, ti megbecsültek, mi megvetettek.”
A középkori szent őrültek példaképeim. Bohócot csinálhatnak belőlem Krisztusért, bohócot csinálok magamból Krisztusért.
Sigrid Kröder nagyszerű megfeszített Krisztus ábrázolásai is találkoznak ezzel az Igével, az előbb említett értelemben. Ott Krisztus bohócot csinál magából az Atya iránti szeretetből.
Mit jelent jezsuitának lenni?
A jezsuiták egyik jelmondata foglalja össze számomra jezsuitaságom lényegét, vagyis a hit és a szegények szolgálata.
a) A hit szolgálata a lelkigyakorlatok által. Segíteni a lelkigyakorlatozót a Jézussal való személyes kapcsolatának elmélyítésében
b) A peremhelyzetűek szolgálata. Sok nagyszerű magyar jezsuita nyitotta fel a szemem a társadalmi igazságtalanságokra, amelyek mellett egy keresztény nem mehet el közömbösen (P.Kerkay, P. Bíró, stb. ... P. Jálics, P. Mustó, P. Róna, P. Csókay, stb.).
Jezsuita munkák:
 • Szeged: szemináriumi spirituális, noviciátusban magiszter.
 • Cigánypasztoráció: a Sajó mentén Köröm, Girincs, Kiscsécs községekben; majd Budapest, Csobánka, Tápiószecső.
 • Közben egy-egy év a lelkipásztorkodásban (Szeged, Kispest), a megüresedett lelkészségen, illetve plébánián.
 • 2019 nyaráig: a kispesti Jezsuita Roma Szakkollégium spirituális, illetve Dobogókőn lelkigyakorlatok kísérése
 • 2019-2020: a szegedi Bús Páter rendház tagja
 • 2020-: a dobogókői jezsuita közösség kihelyezett tagjaként a püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze
 • Molnár Renátával közös, A mozgás lelkisége című könyve a jézusi gyaloglásról 2016-ban jelent meg a Jezsuita Kiadó gondozásában.
 • 2022. augusztus 1-től a Lehetőségek Iskolája jezsuita referense, valamint a Jézus Szíve Jezsuita Templom és a hozzá tartozó Krisztus Király plébánia kisegítő lelkésze

Született: 1953.03.09.
Belépés: 1992.09.10.
Hiba György
"Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az nyomban megtisztult leprájától" (Mt 8,1-3)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyre mélyülő barátság Jézussal. Ez a barátság sarkall arra, hogy másoknak is segítsek rátalálni Jézusra.
Jezsuita munkák:

2009-2011: noviciátus
2011-14: filozófiai tanulmányok Padovában és Rómában
2014-16: magisztérium az INIGO csoportban (Budapest)
2016-tól teológiai tanulmányok Rómában
2019 júliusától a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, augusztustól a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze
2020. szeptember 12-én szentelték pappá Budapesten
2021 óta az Inigo-csoport lelkésze

Született: 1975.10.17.
Belépés: 2009.09.20.
Hevenesi János
Papi jelmondatom – Ignác atyánk nyomán: „Akarj sokat szolgálni, tiszta szeretetből”
Mit jelent jezsuitának lenni?
Hogy (Isten irgalmából!) jezsuita lehetek és vagyok, nagy ajándék: Jézus társaságában, Jézus társaként, élvezem sok-sok rendtársam Jézus Szívéből sugárzó szeretetét.
Jezsuita munkák:

1949-1950: Budapest, Manréza lelkigyakorlatos házban lelkigyakorlat adás
1950-1952: Medina, lelkész
1952-1957: Szekszárd, Ráckeresztúr, Iváncsa: sekrestyés, harangozó
1957-1986: Pannonhalma, szociális otthon
1986-1989: Leányfalu, igazgató-helyettes, lelkigyakorlat adás
1989-1992: Makkosmária, lelkész
1992-1997: Leányfalu, igazgató, lelkigyakorlat adás
1997- Budapest, Pesti Jézus Szíve Templom, lelkész

Hevenesi János halálának híre.

Vértesaljai László megemlékezése János atyáról.

Hevenesi János bejegyzése a jezsuita névtárban

Született: 1919.09.05.
Meghalt: 2017.07.25.
Belépés: 1937.08.14.
Hesz István
"Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen." (Ef 3, 20-21)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Bár méltatlan és töredékes, de meghívott a Jézus-követésre.
Személyes dimenzió:
- Jézus társának lenni a tékozló fiúságban és a szolgálatban, a nyolc boldogság útján
- szegénység, tisztaság, engedelmesség
- az önátadásban megtalált papi szolgálat, mely út a nagylelkű és könyörülő Atyához.
Jezsuita munkák:

1999-2004: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2004-06:
Róma, doktori tanulmányok
2006-07: tercia Afrikában
2007-2012: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2013-2022: A szegedi Szent József Jezsuita Templom, valamint a Kaszap István Kollégiumban igazgatója
2022- A püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze

Született: 1967.04.10.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Szeged
Hegyi Márton
Jezsuita munkák:

Hegyi Márton 1932. október 15-én született Hódmezővásárhelyen. Érettségi után – 1951-52-ben a szegedi szemináriumban tanult, majd belépett a Jézus Társaságába. 1952. március 1-jén behívták katonai szolgálatra, amit MUSZOS-ként töltött le Mátyásföldön, együtt Miklósházy Attilával.

1956-ban külföldre távozott. Fogadalmait Sankt Andrä-ban tette le 1957-ben. Filozófiai tanulmányait Rómában a Gergely egyetemen végezte, és 1959-ben ott szerzett filozófiai licenciátust. Elöljárói Kanadába küldték a teológiai tanulmányokra, és Torontóban, a Regis College-ban szerezte meg 1963-ban az STL és MA fokozatokat teológiából.  1963. június 16-án szentelte pappá Torontóban Philip Pocock érsek. A tertiat egyből ezután, 1963-64-ben végezte Clevelandben. Utolsó fogadalmait 1976-ban tette le.

Az Oxford University-n 1967-ben szerzett MA fokozatot zoológiából, majd 1972-ben Knoxville-ben, a University of Tennesse-n PhD-t Ecologiából.

1969 óta biológia professzor a New York-i Fordham egyetemen mint Associate Professor of Biological Sciences. Híres volt rendkívüli odaadása a diákjainak, állandóan a laboratóriumban volt, és segítette kutatásaikat. 1996-ban elnyerte a Fordham College at Rose Hill “Arts & Sciences Faculty Day Teaching Awards” kitüntetését a Department of Biological Sciences-ban végzett évtizedes munkásságáért.

A Fordham-i tanítása mellett sokat segített a magyar lelkipásztori munkában a Szt. István templomban Passaic-ban Mustos Istvánnak, és Yonkers-ben a Szt. Margit plébánián. Hűséges volt minden kötelességében és segítőkész mindenütt.

Gyenge egészsége miatt 2008-ban bevonult a Murray-Weigel Hall betegtermébe. Hosszú betegség után itt halt meg 2014. január 17-én. Január 21-én temették az Auriesville, NY jezsuita temetőbe.

Született: 1932.10.15.
Meghalt: 2014.02.18.
Belépés: 1952.03.01.
Hegyi János
Jezsuita munkák:

1920. április 14-én születtem Győrött. Édesapám Hegyi (Hászler) Gyula főmozdonyvezető volt, édesanyám pedig Ferenczy Mária. A gimnáziumot a győri bencéseknél végeztem. Diákéveimben tanultam hegedülni és főleg a nyári hónapokban sokat eveztem. Érettségi után jelentkeztem felvételre a jezsuita rendbe, s 1938. augusztus 14-én kezdhettem meg a noviciátust P. Hemm János vezetése alatt a Manrézában. A socius P. Kerkai Jenő volt. 1940. augusztus 15-én letettem az első fogadalmakat s ezután még egy évet töltöttünk a Manrézában mint Retorikusok. 1941-től 1944-ig Kassán tanultam filozófiát, majd 1944-től 1946-ig magiszter voltam a pécsi Piusban. Itt éltem meg a háború utolsó évét is, majd az oroszok bejövetelét.

1946 tavaszán az akkori provinciális, P. Borbély, nagy meglepetésemre Rómába küldött teológiai tanulmányokra, ami 1950-ig tartott. Érdekes, élményekben gazdag évek voltak ezek. Életemben először voltam huzamosabb ideig külföldön, s nemcsak egy új nyelvet tanultam meg, hanem megélhettem egy új életstílust, egy eddig számomra ismeretlen mentalitást. 1949. július 9-én szentelt pappá Mons. Traglia.

Pont ezekben az időkben kezdődött a magyar provincia kálváriája. Házainkat a kommunista hatóságok elrabolták, több atyát és testvért igazságtalanul börtönbe vetettek, atyáink papi működését betiltották. Ezen körülmények nyomására egy egész sor rendtárs, főleg fiatalabb skolasztikus, hagyta el az országot, és így létrejött a magyar provincia második, külföldi szekciója, melynek első provinciálisa P. Reisz Elemér volt.

Új provinciálisom 1950-ben St. Blasien-be küldött, hogy ott, mint magiszter működjek. Két évet tevékenykedtem itt, a dél-német provincia gimnáziumában és internátusában. Utána 1952-53-ban végeztem a harmadik próbaidőt a belgiumi Wepion-ban, majd 1953-55-ben Leuvenben további két év filozófiát tanultam. Mellesleg itt vezettem egy magyar diákotthont Home Card. Mindszentit is. 1957-ben doktoráltam filozófiából.

De akkor már Pullach-ban voltam 1955 májusától és a német provinciák filozófiai főiskoláján tanítottam logikát, methaphysikát és filozófia történetet. 1957-ben váratlanul elhunyt a rektorunk, P. Trapp, s utódjaként kineveztek előbb vicerektornak, majd 1958-ban rektornak. Ezt a hivatalt 1965-ig viseltem.

1965-ben váltottak le a rektorságról, s ismét Rómába küldtek, hogy a német-magyar kollégium spirituálisa legyek. Ezt a feladatot csak három évig viseltem, mert már 1968-ban kineveztek a Nyugat-Európában élő rendtagok elöljárójává, s vissza kellett térnem megint Münchenbe. Itt hamarosan egy újabb feladatot is kaptam, s a müncheni egyházmegye nagy lelkigyakorlatos-házának, a Schloss Fürstenried-nek lettem az igazgatója. Ezt a munkát 1988-ig végeztem. Közben 1977-től 1986-ig a magyar provincia második szekciójának a provinciálisa is voltam.

1988-ban saját kérésemre leváltottak a lelkigyakorlatos-ház igazgatásáról, s azóta egy müncheni rendházunkban (Zuccalistr. 16) élek, és főleg lelkigyakorlatok adásával foglalkozok.

P. Hegyi betegségét követően került 2012-ben a rend Unterhaching-i öregotthonába.
Született: 1920.04.14.
Meghalt: 2014.03.20.
Belépés: 1938.08.14.
Közösség: Unterhaching
Harai Levente
Jezsuita munkák:
1997: MA (Filozófia), Hochschule für Philosophie München, München
2002: BA Theology for Ministry, Heythrop College, University of London, London
2009-től filozófia tanár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
2014-től a Mária utcai templom angol nyelvű közösségének vezetője
2019 szeptemberétől elkezdte a terciát Manilában, a Fülöp-szigeteken

A teológiát az Egyesült Királyságban végezvén volt alkalmam megismerni a brit katolicizmust. Az angol miséken való szolgálatért nemcsak azért vagyok hálás, mert ebbe a különleges világba kapcsolódhatok vissza, hanem azért is, mert a szentmisék körül szerveződő kis közösség a legkülönfélébb nációk találkozási pontjává nőtte ki magát. A mi kis templomunkba hétről hétre Afrikától Skandináviáig, Amerikától Új Zélandig a földkerekség legtávolabbi pontjairól elszármazott hívek jönnek el, hogy együtt dicsérjék az Urat.”

Doktori disszertációjának témájául Charles Taylor műveit választotta, téziseit a Jezsuita Sziget programsorozat részeként 2017-ben a nagyközönség előtt is bemutatta. Az estről a Párbeszéd Háza videót is készített, mely ide kattintva tekinthető meg.

Született: 1972.04.17.
Belépés: 1992.09.10.
Gyurás István
Jezsuita munkák:

1968-71 Pullach, filozófiai tanulmányok
1971-76 Innsbruck, teológiai tanulmányok
1977-78 München, Studentenheim Woli Graf
1978-79 További tanulmányok
1980-81 Burg Kartt, hittantanár
1981-2008 Weingarten, lelkész a németországi magyarok körében
2008-2015 Marosvásárhely
2015- Budapest, idősotthon
2019. május 2-án elhunyt

Született: 1937.10.04.
Meghalt: 2019.05.02.
Belépés: 1967.07.11.
Közösség: Idősotthon
Gedeon Mihály
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Nekem nagyon sokat jelent, hogy jezsuita lettem. Öröm és boldogság tölti el a szívemet a jó Isten nagy ajándékáért és hogy megtartott a Társaságban.
Jezsuita munkák:

1947: Manréza, főkertész
1949: Szeged, kertész
1950: elhurcolás, Kunszentmárton
1950.06.-1951.06.30. Budapest. Központi szeminárium, alkalmazott
1951.10.01.- Rákospalota, plébánia, sekrestyés, házi inas
(1952.04.- Bp. Városi kertészet, alkalmazott)
1955.04.-1959.12.: Pannonhalma, kertész
1959.12.-1970 Verőce, szociális otthon, kertész
1970.01.-1986  Debrecen, plébánia, sekrestyés
1986-1988: Róma, Germanicum, szakács
1988-2011: Budapest, Radvány utca, kertész
2011: a Sodrás u. 15.-ben lakik
2014-2019 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet Szeretetotthon

Született: 1925.09.20.
Meghalt: 2019.01.19.
Belépés: 1945.07.30.
Forrai Tamás
„Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás.” (Mk 4, 26-29)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Kamaszként, fiatalként számomra – is – talán a legnagyobb kérdés, kihívás az volt, hogy hol a helyem a világon? Mit akarok az életemmel igazán kezdeni? Fontos vagyok-e valaki számára? Azon évek sok keresése, nehezen-vállalt-döntése, és ezek következményeitől való félelmei után meglepő felfedezés volt számomra, amikor elkezdtem észrevenni életem útjelzőit, felfedezni, hogy számomra mi a fontos. Örömmel tudtam rácsodálkozni, miként születnek meg döntések, és ezek hogyan épülnek egymásra, hogyan tudom egyre jobban megtalálni azt, ami értelmessé, teljessé, szabadabbá tesz. Észrevettem, hogy tulajdonképpen csak figyelnem és megerősítenem kell a belső hívást. Ennél nagyobb öröm csak az volt, amikor ezen döntések útján rátaláltam Szent Ignác lelkiségére, mely kezdte igazán tudatossá tenni végső döntéseimet, egész élemet. Rájöttem, hogy öntudatlanul is ezt kerestem! Jezsuitának lenni számomra a társaimmal megtett út Jézus felé, mely minden törékenységemmel együtt lehetővé teszi, hogy figyeljem, hogyan vezet az Isten életemben és ezt másokkal is megoszthassam.
Jezsuita munkák:

1995-1996: Budapest, Magisztérium – a Faludi Ferenc Akadémia megszervezése
1998-2010: Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanára és igazgatója
2010-17: Budapest, magyar jezsuita tartományfőnök
2017-től a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa

Vasárnapi evangéliumi magyarázatai elérhetők videóblogján.

Született: 1964.12.27.
Belépés: 1990.09.06.
Közösség: Toronto
Feigl Rudolf
"Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket" (Jn 13,34-35)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Azért lettem jezsuita, mert éreztem a hivatást és mert egyedül a jezsuiták álltak szóba velem. Vissza akartam menni a szegény gyerekekhez, mert velük nem foglalkozott senki, csak a gazdagokkal. Azért maradtam meg jezsuitának, mert éreztem az Isten hívását. Mindig Jézussal akartam lenni és az első sorban akartam lenni vele. Nem könyvekből tanultam, hanem Jézustól. Amit csináltam azt nem én csináltam, hanem Jézus. Kitartottam, bár nem mindig értettem mindent, de bíztam Jézusban. Ma az a jó a Jézus Társaságában, hogy képes a változtatásra.
Jezsuita munkák:

“A Brother”

Feigl Rudolf 1921. november 23-án született Szigetújfalun, a Csepel szigeten. Elemi után Makóra került cukrászinasnak. Amikor három és fél év után felszabadult – bár nem szeretette e munkát – e szakmában helyezkedett el.

A hivatás gondolata már ekkor foglalkoztatja. 1939-ben a Manrézában végez lelkigyakorlatot. Ennek hatására egy évvel később jelentkezett a Társaságba. Kalocsán tölti hosszú jelölt-idejét, majd 1944. szeptember 6-án kezdte el a noviciátusát a budapesti Manrézában mint segítőtestvér.  Bár szeretett volna pap lenni, de az akkori körülmények ezt nem tették lehetővé. Fájlalta, de engedelmesen elfogadta. Először, mint szabósegéd szolgált a Manrézában, majd Szegeden, mint szabó és bevásárló 1947 és 1949 között.

A háború borzalmai után a kommunista rendszer megszüntette a szerzetesrendeket, s ezért az elöljárók a fiatal magyar jezsuiták nagy részét külföldre küldte. 1949-ben Fr. Feigl a Fertő tó mellett szökve hagyta el Magyarországot és az észak-olaszországi Chieri-be került, hogy segítse mint szabó és bevásárló az ott tanuló fiatal jezsuitákat. Velük együtt, 1951-ben, részt vett a menekült skolasztikusoknak a belgiumi Eegenhovenbe átköltöztetésében. Itt szakácsként szolgálta a közösséget.

1954. november 18-án Fr. Feiglt elöljárói Kanadába küldték. Hajóval utazott Quebec-ig, onnan vonattal Hamiltonba ment, hogy a helyi Szent István templomnál dolgozzon négy évig (1954-58). 1958-ban áthelyezték a Courtlandi Szent László templomhoz, ahol 15 éven át volt miniszter, szakács és mindenes PP. Ugrin és Máté plébánossága alatt.  Emellett részt vett a családok látogatásában, s emiatt ott nagyon megszerették.
1963-ban, Clevelandben végzett terciát, majd fogadalmazott.

1973-ban áthelyezték őt a torontói Szent Erzsébet plébániára.  Itt miniszter volt a házban és pasztorális kisegítő. P. Király, az akkori plébános biztatására elkezdett a ministránsokkal foglalkozni és létrehozta a Ministráns Klubot, majd 4 évvel később az Ifjúsági Klubot.  Ezek minden évben tartottak lelkinapot és a nyáron ministráns tábort rendeztek. 1986-ban egy fél-éves szabbatikum alatt meglátogatta a Távol-Kelet magyar misszionáriusait Japánban, Taiwanban, a Fülöp Szigeteken és Hong Kong-ban.  A közkedvelt “brother” 2004-ig volt a Szent Erzsébet plébánián, amikor provinciálisa hazahívta, hogy a szegedi noviciátusban segítsen a ház körüli dolgok ellátásában.

2007-ben kérésére visszatért Kanadába és a hamiltoni Szent Erzsébet Otthon lakója lett. Rövid betegség után 2015. január 8-én a hamiltoni Szent János kórházban hunyt el. A Courtlandi magyar jezsuita temetőben van eltemetve.

Született: 1921.11.23.
Meghalt: 2015.01.08.
Belépés: 1944.09.06.
Eördögh András
“Az Úr lelke rajtam; Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek és meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Lk 4,18) Aranymisém emlékére, 2009
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jellegzetes amit magáról írt az a jezsuita, aki eszkimók papja volt: CcAz északon eltöltött misszió után a jól megérdemelt szabadságra készült, amikor a püspök megkérdezte: "Fáradt vagy?" Erre ő azt felelte, hogy nem. „Akkor menj el két hónapra ideiglenesen.” Az "ideiglenes" két hónapból aztán 10 év munka lett Hamiltonban és Pakisztánban.
Jezsuita munkák:

1961-1965: Kanada, Toronto, Szt. Erzsébet magyar jezsuita templomban: kórházlátogatás és kápláni munkák
1965 1966: Kanada, Courtland, Szt. László magyar jezsuita templom, káplán
1967-1971: Alaszka, Teller, St. Anna amerikai jezsuita templom, majd Alaszka, Holy Cross,  Holy Cross Mission (Oregon-i amerikai jezsuita provincia)
1972-1973: Kanada, Toronto, Szt. Erzsébet magyar jezsuita templomban káplán
1974-1982: Kanada, Hamilton,  Szt. István magyar jezsuita templom, plébános
1983 -1985: Kanada, Courtland, Szt. László magyar jezsuita plébánia, plébános
1986: USA, Chicago, Szt. István magyar plébánia, plébános
1986: Magyarország, Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet Otthon, lelkivezető
1991: Budapest, Sodrás utcai ingatlanunk átalakítását vezettem
2008-ban Kanada, Hamilton, a Szent Erzsébet Otthonban lelkiekben kisegítő Ugrin Béla jezsuita atya mellett. Majd annak halála után lelkivezető.
2020. április 11-én elhunyt.

Született: 1929.10.31.
Meghalt: 2020.04.11.
Belépés: 1948.07.30.
Közösség: Toronto
Elek László
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. ” (Fil 4,4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Találkoztam az Istennel, aki annak ellenére – sőt éppen azért és úgy – szeret és meghív, hogy gyenge és esetlen vagyok. Arról álmodom, hogy mások is találkozzanak vele. Talán munkáimon, sőt rajtam keresztül.
Jezsuita munkák:

2009-11: noviciátus
2011-14: Miskolc, magisztérium
2014-16: Boston, speciális tanulmányok
2017-21: Miskolc, iskolalelkészség
2021-22. február: Budapest, IT vezető
2022. februárjúlius: kisegítő lelkész a Szeged-felsővárosi Szent Miklós (minorita) plébánián
2022. szeptembertől a szegedi Szent József Jezsuita Templom templomigazgatója

Jezsuita online munkái (közte a szentiras.hu és a Zsolozsma online) elérhető honlapjáról.

Született: 1985.01.25.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Szeged
Dér János
Jezsuita munkák:

P. Dér János 96 évesen és 71 éve a Jézus Társaságában békében elhunyt július 1-én.

Dér János 1919. augusztus 18-án született a délvidéki Bajmokon. Iskoláit Madarason majd Bácsalmáson végezte. 1933-tól Baján tanítóképzőt, majd 1943-tól Újvidéken  kereskedelmi főiskolát végzett.

Tanárként végzett és dolgozott, mielőtt 1946-ban elkezdte a noviciátust Budapesten. Szegeden tanult filozófiát. A kommunista hatalomátvétel elején külföldre menekült. 1952-tól teológiát tanult Eegenhoven-ben, ahol 1955. augusztus 15-én szentelték pappá.

Terciáját a spanyolországi Gandia-ban végezte (1958-59), de ünnepélyes fogadalmait már a chilei Calera-ban tette le 1959. február 2-án. 14 éven át szolgált Chilében (Calera, Chiquicamata, Santiago, Arica) lelkipásztorként, hittanárként, iskolalelkészként, gyóntatóként, a helyi Mária Kongregáció és cserkészet lelki kísérőjeként. 1966 és 1975 között Peru-ban teljesít lelkészi szolgálatot (Lima and Los Oragnos)

1975-1978 között magyar menekültekkel foglalkozik Stockholm-ban, majd 1978-tól Svájcban (Muttenz, Kriens, Perlen, Bad Schönbrunn) lelkész.

2004-től haláláig újra Svédországban élt nyugdíjasként. Hosszan tartó gyengeség után elhunyt 2016. július 1-én.

A Budapest Jézus Szíve templomunkban gyászmisét július 4-én mutattak be érte. Svédországban gyászmiséje és temetése július 6-án volt.

Bejegyzése a jezsuita névtárban:  http://jezsuita.hu/nevtar/der-wolf-janos/

derjanos400x400px

Született: 1919.08.18.
Meghalt: 2016.07.01
Belépés: 1946.02.02.
Deák Ferenc
Papi jelmondatom: "Isten kegyelméből vagyok az ami vagyok: Krisztus szolgája és Isten titkainak gondnoka" (cf. 1Kor 4,1)
Kedvenc igehelyem a Szentírásból: Jn 14,18-23 és Jn 15,9-17
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jézus személyes meghívására és küldetésére válaszolni együtt azokkal, akik ugyanazt a meghívást és küldetést kapták (cf. Jn 15,16).
Jezsuita munkák:

1949-1952: Ausztriában a Feldkirch-i kollégiumban nevelő a schweizi jezsuitákkal
1957-1959: Chilében tanár és diáklelkipásztori munka a Chillán-i gimnáziumban
1960: Adminisztrátori és miniszter-feladat a noviciátus-juniorátusban
1961-1967: egyetemi tanári és diáklelkipásztori munka Valparaísóban és
1967-1975: Antofagastában
1975-2007: Kanadában, Montrealban plébániai munka
2007 után Magyarországon, Szegeden kisegítő lelkipásztori szolgálat a szegedi Szent József Templomban.
2019. március 20-án elhunyt.

Önéletrajzi ihletésű könyve Chilei küldetésben címmel jelent meg 2013-ban a Jezsuita Kiadó gondozásában.

Született: 1925.09.18.
Meghalt: 2019.03.20.
Belépés: 1944.08.12.
Közösség: Szeged
Csókay Károly
„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Úgy éreztem, Urunk Jézus arra hívott, hogy jezsuita legyek, ezért kértem felvételemet a Jezsuita Rendbe. Célomnak tekintettem, hogy Urunk Jézussal közeli kapcsolatban éljek, és segítsem embertársaimat, hogy ők is megismerjék Isten irántuk való szeretetét, ami Krisztus Urunk értünk való áldozatában mutatkozott meg. Hálát adok Istennek, hogy jezsuita és testvéri közösségben élhetek, és itt szolgálhatom Urunk Jézus egyetemes Egyházát, fogadalmaink szellemében.
Jezsuita munkák:

1950. szeptember 22-én kezdtem a noviciátust a belgiumi Arlon-ban, filozófiát Eegenhovenben, teológiát Spanyolországban, magiszteriumot a barcelonai St. Cugat-i gimnáziumban, teológiát a spanyolországi Oñaban végeztem. 1957. július 30-án szenteltek pappá. 1959-ben végeztem a harmadik évet Kolumbiában, La Ceja-ban, onnan Chilébe kaptam megbízatást. 1959 végén érkeztem Stgo-ba, utána Concepción környékén az ország déli részén mint népmisszionárius dolgoztam, kis falvakban, ahová más pap nem ment, két éven át. Onnan elöljáróm Chuquicamatába küldött, ahol öt éven át bányalelkészként dolgoztam, és a plébánia ipariskolájában mint prefektus és tanár tevékenykedtem. Egy új villanyszerelő-képző pavilont építettünk át, nyaranta a bolíviai határ menti kénbányákban misszióztam. Onnan Santiago nyomorövezetében dolgoztam mint lelki pásztor 1967-75 között, a Población Santiago-ban, ahol Isten segítségével új plébániai közösséget szerveztünk és templomot is építettünk. Az érsekség kateketikai intézete által javasolt katekista mamák vagy papák rendszerével építettük a plébánia közösségét és a hitoktatást, és több ifjúsági csoportot indítottunk. Ugyanakkor a santiagói kis magyar közösségnek lelkipásztori szolgálatát is elláttam, és ezzel megőriztem magyar nyelvtudásomat. Átéltük Allende szocialista kormányát, majd a katonai diktatúrát 1973-ban. 1975-ben elöljáróm, P. Ádám János provinciális Deák Ferenc atyával együtt – aki az Antofagasta-i jezsuita egyetemen tanított – a montreáli magyar plébániára rendelt bennünket, Raymond Chilla SJ atya mellett voltunk káplánok. Deák atya a hétvégi Magyar Iskolát vezette, én a fiú cserkészcsapat parancsnoka voltam hét éven át. Chilla atya három év múlva A Szív újság szerkesztője lett, és Deák atya követte a plébánosi feladatban. 2002. február 5-én tőle vettem át a plébánosi munkakört, amelyet hét éven át végeztem. Utána ismét Deák atya látta el ezt a munkakört, s mellette voltam káplánként.

1993-ban elöljáróm, Nemesszeghy Ervin atya Magyarországra hívott, és szeptemberben a Mária utcai házunk minisztere lettem. Kelényi Tibor házfőnök mellett segítettem a lelkipásztori munkában és a hitoktatásban. Majd 1994 februárjától kezdve Ungvárra kaptam megbízatást, és Bohán Béla plébános mellett segítettem a környező falvakban, főleg a hitoktatásban. Májusban visszatértem Miskolcra, és Mándy Zoltán templomépítő plébános mellett voltam káplán, majd elláttam a plébánosi munkakört 1994. június 21. és 1999. szeptember 1. között. A plébánosi munkakör sokoldalú: gondoskodni kell, hogy az iskolákban legyen hitoktatás, a templomban a szentmisék, mindig egyetértésben a helybeli jezsuita közösséggel és a jezsuita gimnáziummal, gondoskodni a szegényekről és a betegekről, az egyházközség anyagi helyzetéről, világi híveket bekapcsolni a közösség életébe, hogy ott felelősséget vállaljanak, megtartani az alapközösségek összejöveteleit, stb.

1999. szeptember 1-je után Hess István plébános mellett mint káplán segítettem a lelkipásztori munkában. 2003-ban Püspökszentlászlón helyettesítettem Nemesszeghy Ervin atyát a lelkigyakorlatos ház szolgálatában, lelkigyakorlatokat adva. 2004. június 21. és 2009. szeptember 1. közt Hess István atyát helyettesítettem a plébánosi munkakörben, mialatt doktorátusát megszerezte a római Gregoriana egyetemen. Utána ismét kisegítő papként működtem a miskolci plébánián, és mellette egyéb lelkipásztori munkákat végeztem, részt vettem a Cursillo mozgalom papi szolgálatában több alkalommal, más plébániákon lelki napokat tartottam és helyettesítettem a lelkipásztorokat. Papok és szerzetesek lelkivezetését vállaltam a rendszeres plébániai munkák mellett. Isten segítségével lefordítottam Hurtado Szent Albert kortárs jezsuitának egyik összefoglaló művét, amit Kairosz adott ki „Fényt ad életednek” címmel, valamint Ignacio Larrañaga „Mária csendje” című könyvét, amit Marana Tha adott ki, és beszámoltam chilei lelkipásztori munkámról „Egy magyar hithirdető Chilében” címmel, a Kairosz kiadásában. Azóta már nyugdíjas korban lévő jezsuitaként és kisegítő papként létezem, és bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi…

Károly atyát 90. születésnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjjal tüntette ki. Az ünnepről készült fényképes összefoglaló ide kattintva olvasható el.

Életrajzi ihletésű könyve Egy magyar hithirdető Chilében címmel jelent meg 2011-ben a Kairosz Kiadó gondozásában.

Született: 1926.12.07.
Belépés: 1950.09.22.
Közösség: Miskolc
Bohán Béla
Jezsuita munkák:

Segédlelkész Szegeden
Az illegalitásban lépett be a Társaságba. 1954–59 között a Központi Szemináriumban tanult, majd politikai okok miatt elbocsátották. Hiányzó vizsgáit magánúton tette le, így Zadravecz István püspök a zuglói Kassai téri Szentlélek-templomban pappá szentelte. Utána egy évtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben. 1971-ben végül az egri egyházmegyében kapott kápláni megbízatást, Mádon hittant tanított. 1972-től Sárospatakon, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben cserével Nyírszőlősre került plébánosnak. A rend visszaállítása után a kárpátaljai misszióba került, 1991-ben Rahón, majd 1992–2002 között Ungváron, 2002–11 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Magyarországra, azóta a szegedi Szent József jezsuita egyházközség lelkésze.
Bohán Béla SJ atya Pro Urbe-díjat kapott Beregszászon, 2012. május 18-án.

Született: 1936.01.03.
Belépés: 1955.10.01.
Közösség: Szeged
Beöthy Tamás
Jezsuita munkák:

Beöthy Tamás 1927. február 15-én született Budapesten. A gödöllői premontrei gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, és 1945-ben érettségizett. Ez után a műszaki egyetem építészmérnöki karán tanult. Ekkor ismerte meg az illegalitásba szorított jezsuitákat. 1953. szeptember 14-én kezdte meg a titkos noviciátust. Az építészmérnöki diplomát 1950-ben szerezte meg, utána még hat évet dolgozott építészként. 1956-ban, a forradalom alatti szerepvállalása miatt külföldre menekült, és Ausztriában tette le fogadalmait 1957. július 31-én.

1958 és 1960 között Tullamore-ban (Írország) végezte el a filozófiát, 1961 és 1964 között pedig Dublinban a teológiát, ahol 1963. július 31-én pappá szentelték. 1964–65-ben Münsterben végezte a terciát, majd 1971-ben Kanadában tette le ünnepélyes fogadalmait.

Miután Amerikába került, először Rochesterben (New York állam) németet tanított, majd 1967–68-ban Hamiltonban (Kanada) káplánkodott. 1968 és 1979 között Courtlandon (Ontario) volt káplán, majd plébános. 1980  és 1989 között Londonban (Ontario), a St. Mary-kórházban volt lelkész, közben 1985-ben Smiths Fallsban (Ontario) elvégezte a klinikai gyakorlatot is.

1989-ben az elsők között tért haza Magyarországra. Először Kalocsán volt káplán a Szent István-templomban, majd 1992-től  Budapesten lakott, onnan járta az országot lelkigyakorlatokat tartani, és megismertetni hazánkban a Cursillót, illetve a házas hétvégét.

További információ:

https://jezsuita.hu/elhunyt-beothy-tamas-sj/

Született: 1927.02.15.
Meghalt: 2015.02.11.
Belépés: 1954.09.14.
Benkő Antal
Jezsuita munkák:

1920-ban, Pakson születtem katolikus tanítócsaládból, második gyermekként. Gimnáziumba Pécsre, a Piusba küldtek szüleim. Gyerekkorom óta gondoltam arra, hogy pap leszek. Az ötödik gimnáziumba be is léptem a pécsi kis-szemináriumba, de igazi hivatásomat csak hetedikes koromban találtam meg. Pius-i tanáraim hiteles életstílusa, a fiatal jezsuita szentek, főleg az első japán szent vértanúink élete, valamint P. Tüll lelkigyakorlatai 1936 őszén megérlelték bennem a meggyőződést, hogy Jézus az ő Társaságába hív. A karácsonyi vakáció után át is költöztem az Ignáciumba, érettségi után pedig, 1938-ban beléptem a Társaságba.

A noviciátusban nem tűnhettem túl alkalmasnak a Társaság életére, mert noviciátusmesterünk, P. Henn János fél évre elhalasztotta első fogadalmaim letételét. Úgy látszik, hogy komoly döntést várt tőlem. Látva kitartásomat, Berchmanns Szent János ünnepén fogadalmakhoz engedett. A filozófián annyira rendbe jöhettem, hogy magisztérium nélkül azonnal teológiára küldtek. Egyes rendtestvéreim szerint azért halálomig meglátszott rajtam, hogy nem voltam magiszter.

A teológiát 1944-ben Szegeden kezdtem, 1946-tól pedig Rómában folytattam. P. Cselével együtt szenteltek pappá az Örök Városban, 1947-ben. Bár én inkább a filozófiát szerettem, egykori novíciustársam, a szintén Rómában tanuló P. Hegyi János pedig pszichológiát. P. Borbély provinciális mégis engem küldött pszichológiára, P. Hegyit pedig filozófiára.  Végső megokolása: a magyar provinciának sürgősen szüksége van pszichológia tanárra; aki előbb fejezi be a teológiát, annak kell pszichológiát tanulnia. P. Hegyit viszont két évvel később szentelték, mivel két év magisztériumot végzett. Így lettem én pszichológus és P. Hegyi filozófus. A harmadik probációt 1948/49-ben Münsterben végeztem. Utána P. van Gestel, a német nyelvterület asszisztense Leuvenbe küldött szaktanulmányokra. 1950 és 1953 között tanulmányaim mellett vezettem a leuveni Mindszenty Kollégiumot. Jó ideig nem láttam tisztán, hogy a pszichológia melyik ágában mélyüljek el. A Gondviselés azonban irányított; 1954 márciusában a papságra készülők pszichológiai vizsgálatáról írt értekezéssel doktoráltam. Ez megszabta későbbi tevékenységem főbb területét: vallás- és pasztorálpszichológia, ill. pszichológiai tanácsadás (counseling).

Tanulmányaim befejezése után elöljáróim Brazíliába küldtek, ahol 1975-ig dolgoztam. 1954 és 57 között a Közép-Brazíliai Provincia skolasztikátusában, Nova Friburgóban tanítottam pszichológia racionálist és experimentálist. Itt tettem le 1954-ben utolsó fogadalmaimat. 1958-ban a jezsuiták vezetésére bízott Rio de Janeiro-i Katolikus Egyetemre hívtak, hogy újjászervezzem a már három éve működő, de gyenge állapotban lévő, pszichológusokat képző Pszichológiai Intézetet. Ezt 9 éven át vezettem. Mivel akkor még alig volt szakképzett pszichológus Brazíliában, kezdetben csaknem minden szaktárgyat tanítottam, az Intézet keretében felállítottam egy Pszichológiai Tanácsadó Központot, több tanulmányt közöltem, számos előadást, tanfolyamot tartottam Brazíliában és több dél-amerikai országban, valamint részt vettem a brazíliai pszichológusok képzésének állami megszervezésében. 1964-től 1968-ig a Bölcsészeti Kar dékánja voltam. 1968-ban, amikor befejeződött egyetemünk reformja, rám bízták az új Lelkipásztori Központ, valamint az akkor felállított Teológiai Tagozat (Departamento de Teológia) megszervezését. Az utóbbit a Szentszék 1971-ben Pápai Teológiai Fakultásnak ismerte el. 1972-ben szervezési és anyagi problémák miatt új rektort és vice-rektorokat kellett kinevezni az egyetemre. Így lettem a tanszemélyzetért, a tanulmányi és kutatási programokért felelős Akadémiai Vice-rektor. A leépítések és átszervezések azonban megviseltek, egészségem is megrendült. 1974-ben kértem a felmentésemet, de a brazil elöljárók emberhiányra hivatkoztak. Bár Brazíliát, az ifjúsági munkát és a tanítást nagyon szerettem, nem láttam más kiutat, minthogy kérjem P. Ádám Jánost, aki akkor a külföldön élő magyar jezsuiták provinciálisa volt, hogy hívjon vissza magyar munkára. Ő 1975-ben – egyelőre még ideiglenes jelleggel – Klagenfurtba küldött P. Őry mellé, hogy segítsem őt a Szolgálat szerkesztésében.

1977-ben és 1979-ben egy-egy szemesztert még tanítottam Rio de Janeiroban. Látva, hogy a kétlakiságot nem lehet sokáig folytatni, végleg visszatértem a magyar provincia keretébe. Felhasználtam a nyugodtabb körülményeket arra, hogy pszichológiai ismereteimet cikkeken és könyveken keresztül is kamatoztassam. Részt vettem a klagenfurti Lebensberatung (életviteli tanácsadó) és a Telefonseelsorge (Telefonos lelkisegély) munkáiban. Klagenfurtban kezdtem foglalkozni a szektákkal, amelyek a nyugat-európai fiatalok körében már akkor próbáltak terjeszkedni. 1980 és 1984 között a klagenfurti ház minisztere voltam és az osztrák provinciához applikáltak. P. Őry halála után, 1984 februárjától 1986 tavaszáig, mint karintiai magyar lelkész és a Szolgálat szerkesztője dolgoztam Klagenfurtban. Utána a szerkesztőség Bécsbe költözött át, ahol még két évig vezettem a folyóirat és a vele járó könyvek szerkesztését. 1988 és 1992 között Bécsben a burgenlandi egyházmegye szemináriumának spirituálisaként dolgoztam.

1992 nyarától 1996. március közepéig a Vatikáni Rádió magyar tagozatának vezetését bízták rám. Ez a munkakör számomra nemcsak teljesen új, hanem nehéz feladatot is jelentett, amit főleg munkatársaim áldozatos és hatékony együttműködésével tudtam valamiképpen ellátni. Rádiós munkáim befejezése után négy hónapos szabbatikumot kaptam, hogy pszichológiai ismereteimet felfrissíthessem. Arra gondoltam, hogy így jobban gyümölcsöztethetem szakképzettségemet Magyarországon. 1996 júliusában, 50 évi távollét után költöztem vissza Magyarországra. Budapesten, a Jézus Szíve templomban lettem kisegítő lelkipásztor és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanítottam pszichológiát.

Mivel nem tudom, mikor hív magához Teremtőm és Megváltóm, már most, 1997 márciusában megköszönöm a Szentháromság Egy Istennek, hogy nekem is megadta a katolikus hit kegyelmét, és a Jézus Társaságában papi és szerzetesi életre hívott. Megköszönöm a Társaság elöljáróinak és mindazoknak a jóságát, akik ezen az úton imádságaikkal, példájukkal és testvéri, baráti szeretetükkel támogattak. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit hibáimmal, bűneimmel és mulasztásaimmal megbántottam vagy megbotránkoztattam. Kérem, foglaljanak szentmiséikbe és imáikba, hogy a Szűzanya és az összes szentek közbenjárására Isten irgalmas kegyelmének fényét árassza rám, amikor ítélőszéke előtt meg kell jelennem.

P. Benkő Antal SJ, 2013.11.24-én reggel, Krisztus király ünnepén, kilencvenhárom évesen elhunyt. Az elmúlt években P. Benkő sokat szenvedett gerincével, amit nagy türelemmel és humorral fogadott. Mégis az elmúlt időben  felgyorsult a gyengülése, már állandó ápolásra, segítségre szorult. Adjunk most hálát egy nagyon gazdag életért, kísérje imánk és bízzuk rá Krisztus Királyra!

Született: 1920.06.07.
Meghalt: 2013.11.24.
Belépés: 1938.08.14.
Bencsik József
Jezsuita munkák:

Bencsik József 1921. november 2-án született Szegeden. Tanár édesapja korai halála után édesanyja hazaköltözött az elcsatolt bánáti Versecre, ahonnan a család származott. Innen 1934-ben kellett eljönniük, amikor – Sándor Király meggyilkolására hivatkozva – Jugoszlávia kiutasított minden magyar állampolgárt. A középiskolát 1931-42 között Versecen, majd Szarvason végezte végül a szegedi piarista gimnáziumban fejezte be.

Amint írja, az „érettségije után egyből jelentkeztem a jezsuita rendnél, de az orvos lesoványodottságomra tekintettel várást kívánt. Mivel mindenképpen a papság után vágyódtam, a pécsi egyházmegyében kértem felvételt.” Egyházmegyés szeminaristaként Pécsen végezte el a Hittudományi Főiskolát 1942-47 között, és ott szentelte őt pappá 1947. június 22-én Virágh Ferenc püspök. Első papi évét Püspökszenterzsébeten tölti.

1948-ban belépett a Jézus Társaságába és a noviciátust a budapesti Manrézában végezte. Innen került internálásra Jászberénybe. Mivel innen megszökött, de elfogták, a kistarcsai internálótáborba vitték, ahol három évet töltött. Az internálás alatt P. Mócsy vezetésével végezte el további filozófiai tanulmányait és tette le záróvizsgáját. 1950. szeptember 29-én a kistarcsai táborban tette le első fogadalmait. A táborból való újabb szökése alkalmával elfogták agy börtönben és Kistarcsán töltött újabb éveket. 1953. szeptember 17-én szabadult és utána csak fizikai munkát végezhetett – lakatosként és kőművesként, majd fűtőként dolgozott.

1956-ban a forradalmat követően külföldre menekült. Egy éven át a bécsi magyar menekültek lelkipásztoraként dolgozott. 1957-61 között a római Gergely Egyetemen tanult teológiát. Közben, 1960-61-ben, Münsterben végezte el a harmadik probációját. 1962. augusztus 15-én Stockholmban tette le ünnepélyes fogadalmait.

Ezután külföldön lelkipásztori szolgálatot kapott: 1961-91 között a svédországi Vaesteras-ban volt káplán. Széleskörű nyelvtudással rendelkezett, így jól beszélt németül, angolul, franciául, svédül, olaszul, spanyolul, hollandul, latinul, lengyelül, szerbül, horvátul, csehül, oroszul és eszperantóul. Mindez nyitottá és képessé tette arra, hogy aktívan be tudjon kapcsolódni a bevándorló csoportok lelkipásztori ellátásába és egyben aktívan részt vegyen a helyi ökumenikus párbeszédben.

1991-94 között a németországi Saarburgban, majd Trierben szolgált kisegítő lelkészként, gyóntatóként. Nyelvtudása miatt sokfelé kérték kisegíteni, így eljutott Ukrajnába, Oroszországba és Szerbiába is. Amikor egészsége gyengülni kezdett, 2005-ben bekerült a müncheni jezsuiták otthonába, a München melletti Unterhachingba.

Született: 1921.11.02.
Meghalt: 2014.10.22.
Belépés: 1948.09.28.
Bellovics Gábor
"Bátorság! Hiszen én veletek vagyok! Lelkem közöttetek lakik. Ne féljetek!"
(Agg 2, 4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Sokat hallgattam és olvastam, de talán kevéssé hittem, hogy Isten valóban cselekszik: itt és most. Az én életemben is. Már régen szolgálni akartam Őt, de még mindig nem mertem igazán hinni, hogy Ő minden pillanatban teremt, vezet, bátorít, hagyatkozhatok rá. Számomra szerzetessé lenni azt jelenti, hogy első helyre kerül az életemben Ő, azaz testvérekkel, társakkal együtt közösen keressem Őt, akivel néha nehéz beérni, de ha sikerül egy-egy pillanatra, akkor végtelen örömöt tud ajándékozni. Hagyatkozhatok Rá, mert Ő biztat és így szól: "Bátorság, én veletek vagyok".
Jezsuita munkák:

2011-13: Budapest – noviciátus
2013-15: Miskolc, magisztérium
2015-17: Regensburg, speciális tanulmányok
2017-től kisegítő lelkész a pesti Jézus Szíve templomban
2018-tól a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze

Papszentelése előtt írt bemutatkozása a jezusszive.jezsuita.hu oldalon olvasható.

Született: 1986.12.27.
Belépés: 2011.09.18.
Béky Gellért
Jezsuita munkák:

Jezsuita képzését 1942-ben kezdte a zugligeti Manrézában, a noviciátus elvégzése után 1946–8 között Szegeden filozófiát hallgatott. 1949-ben külföldre ment tanulmányai folytatása végett, St. Blasienben magiszterkedett egy évig, majd 1949–51 között a Mária-kongregációt vezette Münchenben. 1952–5 között Maastrichtban teológiát tanult. 1956-ban Japánba ment misszióba, előbb Jokoszukában, majd Tokióban tanulta a japán nyelvet. 1958–60 között Hirosimában volt skolasztikus miniszter, mellette latint és franciát tanított. 1960-ban átírták a japán provinciába. 1967–8 folyamán Innsbruckban doktorátust szerzett, mellette a Magyar Papi Egység című folyóirat szerkesztésében segédkezett. 1998-ban hazatért Mo.-ra. Szegeden tanított teológiát, majd 2000–5 között Hódmezővásárhelyen lelkész és lelkigyakorlat-vezető, utána áthelyezték Tahiba, ahol a Szív lelkiségi központban spirituális.

M: Szem nem látta. Népszerű teológia. (Kézirat.) 1955; Ábel Japánban. Lyndshurt, N. J., é. n.; Die Welt des Tao. Freiburg–München, 1972; Isten tükrei. Parma, Ohio, 1975; Japánok. Parma, Ohio, 1975; Japán mozaik. 1–3. füzet. Parma, Ohio, 1976–1977; Misztika ma. Parma, Ohio, 1977; Isten szenved? Parma, Ohio, 1977; Tudom, kinek hiszek. Parma, Ohio, 1977; Szent József. Parma, Ohio, 1978; Reménytelen dolgok szentjei. Szt. Janka, Szt. Rita, Flüei Szt. Miklós. Parma, Ohio, 1978; Szentéletű japánok 1–2. Parma, Ohio, 1978; Ti kinek tartotok engem? New York, 1978; Az Ige szolgálatában. New York, 1979; Jézus titka. Parma, Ohio, 1979; Das chinesische Weltbild. Oszaka, 1984; Szép Szűz Mária. Bp., 1994; Misztika ma? Bp., 2003; Szerető Atyánk. Bp., 2003; Jézus titka. Bp., 2003; Japán mozaik. Bp., 2006; A szív embere. Kecskemét, 2007; Tudom, kinek hittem. Bp., 2007; A lótuszvirág titka. Bp., 2007; Szent Gellért. Bp., é. n.; Életre-halálra. Bp., é. n.; Krisztus tanúi Japánban. Bp., é. n.

Született: 1924.06.05.
Meghalt: 2015.01.26.
Belépés: 1943.08.14.
Bartók Tibor
"Figyelmetekbe ajánlom az Evangéliumot" (1Kor 15,1)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyre inkább Jézus barátjává és társává lenni, nem azért, mert megérdemlem, hanem mert Ő hív erre...
Másokat is segíteni abban, hogy Jézus barátságát és ennek örömét megismerjék és befogadják, talán épp azok, akik erre nem is nagyon gondoltak eddig...
Egy apostoli közösség tagjává válni, amely saját örömein, fájdalmain és kihívásain túl észreveszi mások örömeit, fájdalmait és kihívásait és megosztani igyekszik azokat...
Az Egyház nagy közösségével együtt keresni az Evangélium megélésének és hirdetésének mai lehetőségeit...
Jezsuita munkák:

2005-2008: lelkigyakorlat-adó a dobogókői Manrézában, ezzel párhuzamosan 2005 óta a Távlatok, majd A Szív munkatársa
2006-2009, 2015: teológia-tanítás a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban
2008-2009: pappá szentelése után (2008.06.21) lelkész ugyanott
2008-2009, 2015: a lelkiségi teológia óraadó tanára a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
2010-2014: doktori munka Párizsban (Centre Sèvres Facultés Jésuites) rendtörténeti és lelkiségi témakörben, közben kisegítő lelkész egy Párizs melletti plébánián (Malakoff, 2010-2012)
2014-2016: a novíciusmester szóciusa, formációs felelős, Jezsuita Könyvbizottság elnöke
2016 óta a Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet tudományos munkatársa
2016-2017: tercia probáció Dublinban
2017 óta a római Gergely Egyetem (Pontificia Università Gregoriana) tanára és az Ignaziana folyóirat munkatársa
A Jezsuita Kiadó gondozásában megjelent írásai ide kattintva érhetők el.

Született: 1972.11.04.
Belépés: 2001.09.16.
András Attila
Jezsuita munkák:

1996-ban lépett a Jézus Társaságába. A szegedi noviciátus és fogadalomtétel után fél évet Budapesten töltött a juniorátusban, ahol német nyelvet tanult. Filozófiai tanulmányait Münchenben folytatta, míg gyakorlati éveit Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban töltötte 2001–2003 között. Teológiai tanulmányai elkezdése előtt két évet töltött Tajvanon a kínai nyelv és kultúra megismerésével. A teológiát Londonban végezte, ahol 2009-ben szentelték diakónussá.

2010. szeptember 18-án Miskolcon az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. A miskolci közösség elöljárójaként és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészeként teljesített szolgálatot.

Jezsuita képzését Írországban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval. 2015. április 7-én tett örökfogadalmat Budapesten.

2017 után a rendtartomány ökonómusa, 2019 nyaráig a miskolci jezsuita közösség elöljárója, majd a dobogókői Godó Mihály rendház tagja, illetve a rendtartomány ökonómusa.

2023. február 25-ike óta a magyar rendtartomány provinciálisa.

Született: 1977.09.18.
Belépés: 1996.09.15.