Dobogókő kategória bejegyzései

Szőcs E. László
"Mindent megtehetek abban, aki engem megerosit." Fil 4,13,
Mit jelent jezsuitának lenni?
Szent Ignác szellemisége, lekisége az, ami annak idejen a Rendhez vonzott. Kulcsszavakban: a nagylelkűség, bátran, de ugyanakkor megfontoltan nekivágni mindennek, bízni a Gondviselő Istenben. A magis szelleme. S persze az Istennel való kapcsolat mélysége, amely a belső szabadságban nyilvánul meg. Ez az ÚT, ezen próbálok járni.
Jezsuita munkák:

1995–1996: Budapest, a Szent Ignác Kollégium spirituálisa
1996–2001: Gyulafehérvár, a szeminárium spirituálisa
2001–2002: Berlin, München, tercia
2002–2008: Kolozsvár, a lelkigyakorlatos ház társigazgatója, a közösség elöljárója
2008–2014: A marosvásárhelyi közösség elöljárója, lelkigyakorlat-adó, és a gyulafehérvári főegyházmegye spirituálisa
2014-től a dobogókői Manrézában lelkigyakorlatokat ad

Született: 1960.09.02.
Belépés: 1991.09.12.
Közösség: Dobogókő
Lukács János
"Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe." (1Kor 1,9)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuita tanulmányaim befejezése óta elsősorban rendtársaimmal és rendi ügyekkel foglalkozom. Nem én választottam, de szeretem ezt a területet. Jelenleg kevés izgalmasabb kérdést ismerek, mint hogy egy jezsuitának jelentkező fiatalembert hogyan lehet legjobban segíteni az útján. A cél nálunk az, hogy a jezsuiták ne csak jól lássák el a feladatukat, hanem boldogan és meggyőződéssel éljenek és dolgozzanak. A jezsuita élet kezdete általában sok szembesüléssel jár és ezért nem túl könnyű, de sokan kapnak ilyenkor nagy ajándékokat Istentől, én pedig szeretem az Úr munkálkodását közelről szemlélni azokban, akik Neki szánják az életüket.
Jezsuita munkák:

1991: Belépés, majd tanulmányok
1998:  Papszentelés (Budapest)
1997-2000:  Socius, vagyis a novíciusmester segítője (Szeged)
2002-2005: Novíciusmester (Szeged)
2005-2010: Tartományfőnök (Budapest)
2010-16:  Novíciusmester (Budapest)
2014-15: A SZÍV főszerkesztője
2017 óta a dobogókői Manréza Jezsuita Lelkigyakorlatos Ház vezetője

A jezsuita képzésről írt könyve Jezsuita képzés a rendalkotmányban címmel jelent meg 2013-ban a L’Harmattan kiadónál.

Született: 1966.05.06.
Belépés: 1991.09.12.
Közösség: Dobogókő
Mustó Péter
"Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért." (2Kor 4,5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
A jezsuita rend megadta számomra a lehetőséget, hogy az emberek számára mindig hasznos munkát végezhettem az evangélium szellemében, szentignáci lelkiséggel. Feladataimhoz megfelelő kiképzést és szabadságot kaptam. Mint szerzeteshez és paphoz az emberek bizalommal voltak, még mielőtt megbizonyosodhattak volna arról, hogy valóban megbízhatnak bennem. Felelős voltam azért, hogy az Isten emberében, aminek tekintettek, ne csalódjanak. Örömöm volt megtapasztalni, hogy ők életükben és keresztény hitükben általában megerősödtek mellettem.
Jezsuita munkák:

1958-1960: nevelő Franciaországban a Toulouse-i jezsuita kollégiumban.
1965-1977: ifjúsági lelkész a dél-német jezsuita rendtartományban, Münchenben.
1978: szabbatikus év, 13 hónap, hátizsákkal Dél-Amerikában. Úticél:  megismerni a latin-amerikai egyház kezdeményezéseit és azokat a szerzetesi közösségeket, akik társadalmukban a legnehezebb helyzetben lévő néprétegek mellé álltak, hogy azok felemelkedhessenek.
1979: munkáspap, mosogató egy vendéglőben.
1980-1991: szociális munkás, nép-misszionárius Bogotában, Kolumbia fővárosában Dél-Amerikában az utcagyerekek intézetében, szaléziánus atyák vezetésével.
1981-1991: egy szegénynegyed szociális munkása és lelkésze az utcagyerekek intézetében, szaléziánus atyák vezetésével.
1991-2008: lelkivezető és lelkigyakorlat kísérő a szegedi jezsuita Szent József templom közösségének tagjaként.
2008-tól: lelkivezető és lelkigyakorlat kísérő a dobogókői jezsuita lelkigyakorlatos ház tagjaként.
Életéről, hivatásáráról ezen a linken bővebben lehet olvasni.

Született: 1935.01.25.
Belépés: 1953.09.14.
Közösség: Dobogókő
Hofher József
Újmisés jelmondatom: Iz 40,25-31
„Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak, s az ifjak is megbotolva eleshetnek; de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek mint a sasmadarak …”
Mint viszonylag késői hivatás választottam ezt az Igét (33 éves koromban szenteltek pappá). Soha nem késő válaszolni a hívásra!
Nagy szerepet játszott még a szöveg választásában a „Tűzszekerek” című film. Az egyik kulcsfontosságú jelenetben olvassák fel ezt az Igét. Ott ez a meg nem alkuvás, a bátor kiállás Igéje.

Ezüstmisémen pedig a következő sorok olvashatók: 1 Kor 4,10
„Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban, mi gyöngék vagyunk, ti erősek, ti megbecsültek, mi megvetettek.”
A középkori szent őrültek példaképeim. Bohócot csinálhatnak belőlem Krisztusért, bohócot csinálok magamból Krisztusért.
Sigrid Kröder nagyszerű megfeszített Krisztus ábrázolásai is találkoznak ezzel az Igével, az előbb említett értelemben. Ott Krisztus bohócot csinál magából az Atya iránti szeretetből.
Mit jelent jezsuitának lenni?
A jezsuiták egyik jelmondata foglalja össze számomra jezsuitaságom lényegét, vagyis a hit és a szegények szolgálata.
a) A hit szolgálata a lelkigyakorlatok által. Segíteni a lelkigyakorlatozót a Jézussal való személyes kapcsolatának elmélyítésében
b) A peremhelyzetűek szolgálata. Sok nagyszerű magyar jezsuita nyitotta fel a szemem a társadalmi igazságtalanságokra, amelyek mellett egy keresztény nem mehet el közömbösen (P.Kerkay, P. Bíró, stb. ... P. Jálics, P. Mustó, P. Róna, P. Csókay, stb.).
Jezsuita munkák:
  • Szeged: szemináriumi spirituális, noviciátusban magiszter.
  • Cigánypasztoráció: a Sajó mentén Köröm, Girincs, Kiscsécs községekben; majd Budapest, Csobánka, Tápiószecső.
  • Közben egy-egy év a lelkipásztorkodásban (Szeged, Kispest), a megüresedett lelkészségen, illetve plébánián.
  • 2019 nyaráig: a kispesti Jezsuita Roma Szakkollégium spirituális, illetve Dobogókőn lelkigyakorlatok kísérése
  • 2019-2020: a szegedi Bús Páter rendház tagja
  • 2020-: a dobogókői jezsuita közösség kihelyezett tagjaként a püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze
  • Molnár Renátával közös, A mozgás lelkisége című könyve a jézusi gyaloglásról 2016-ban jelent meg a Jezsuita Kiadó gondozásában.
Született: 1953.03.09.
Belépés: 1992.09.10.
Közösség: Dobogókő
András Attila
Jezsuita munkák:

1996-ban lépett a Jézus Társaságába. A szegedi noviciátus és fogadalomtétel után fél évet Budapesten töltött a juniorátusban, ahol német nyelvet tanult. Filozófiai tanulmányait Münchenben folytatta, míg gyakorlati éveit Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban töltötte 2001–2003 között. Teológiai tanulmányai elkezdése előtt két évet töltött Tajvanon a kínai nyelv és kultúra megismerésével. A teológiát Londonban végezte, ahol 2009-ben szentelték diakónussá.

2010. szeptember 18-án Miskolcon az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. A miskolci közösség elöljárójaként és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészeként teljesített szolgálatot.

Jezsuita képzését Írországban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval. 2015. április 7-én tett örökfogadalmat Budapesten.

2017-től a rendtartomány ökonómusa, 2019 nyaráig a miskolci jezsuita közösség elöljárója, majd a dobogókői Godó Mihály rendház tagja

Született: 1977.09.18.
Belépés: 1996.09.15.
Közösség: Dobogókő