Miskolc kategória bejegyzései

Tímár Dániel
„Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.” (Rom 8,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Meghívás, hogy az egység apostolaként jelen legyek, együtt éljek az emberekkel, és rámutassak az életükben már jelen lévő Jézusra.
Jezsuita munkák:
Született: 1984. május 18.
Belépés: 2019. október 14.
Közösség: Genova, noviciátus
Született: 1984.05.18.
Belépés: 2019.10.14.
Közösség: Miskolc
Kiss Ferenc
Jezsuita munkák:

2015–17: noviciátus
2017-2020: Budapest, Xavéri Szent Ferenc-rendház, tanulmányok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
2020-: A miskolci jezsuita közösség tagja, az arlói romamissziós program munkatársa

Született: 1991.06.11.
Belépés: 2015.09.20.
Közösség: Miskolc
Kajtor Domonkos
Jézus most nevén szólította: "Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. (Jn 20,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Két egyszerű betűt: „és”. Egy pici „és”-nek lenni Isten és Ember között. Egy olyan „és”-nek, ami nem magát a kapcsolatot jelenti, hanem egy lehetőséget, segítséget Isten és az emberek közötti kapcsolat megszületésére. Egy pici „és”, aminek önmagában nincs értelme és amint értelmet kap és betöltheti a szerepét már nem más, csak két apró betűcske, melyek szabadon, kegyelemből ott állnak észrevétlenül Isten és az Ember között. 12 éves voltam, mikor először elgondolkodtam a papság lehetőségén. II. János Pál pápa halálakor éreztem azt, hogy egy jó ember halt meg és én is hasonlóan szeretnék élni. Aztán a teenager éveim alatt hol felbukkant ez a gondolat, hol eltűnt. Sokáig zavart, hogy miért foglalkoztat engem ez. Végül a „Miért?” kérdés vezetett oda, hogy kisebb nagyobb lelki kalandozások és hullámvasutak után elkezdtem foglalkozni a „visszatérő vendégemmel”. Ezek voltak az első lépéseim a tudatos imaéletemben. Majd 2010. december 21-én egy lelki nap alkalmával kimertem mondani: „ Ha tényleg erre hívsz, akkor megadom magam.” Ekkor indultam el a papság irányába, de hamar, rá egy évre már éreztem, hogy az istenkapcsolatomat más formában szeretném megélni. A Segítő Nővéreken keresztül megismertem a Szent Ignác-i lelkiséget, majd egy-két jezsuitán keresztül a rendet és teljesen magával ragadt azaz életforma ahogyan a jezsuiták élnek. Kint szolgálni a világban az emberek között (akár papként is) és egyidejűleg visszavonultan szerzetesként élni és próbálni mindent Istenben és Istenben mindent megtalálni. Ezek segítettek afelé a döntés felé, hogy jezsuita szeretnék lenni. Végül az érettségi után a már meghozott döntésemmel a lelkemben, kicsit ki szerettem volna tekinteni mindenféle egyházi védő burok nélkül a nagyvilágba így 2 évig még gyengeáramú elektrotechnikát tanultam, majd miután azt befejeztem beléptem Jézus Társaságába.
Jezsuita munkák:

2008–2012: Szentendrei Ferences Gimnázium
2012–2014: Budapest, gyengeáramú elektrotechnikusi tanulmányok
2014–2016: noviciátus, iskolai gyakorlat Miskolcon, kórházi gyakorlat Szegeden, lelkipásztori kisegítés a Mária utcában
2016-2020: Németország, nyelvi és filozófiai tanulmányok
2020-: Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, iskolalelkészség

A jezsuita.blog.hu rendszeres szerzője, bejegyzései ide kattintva találhatók meg.

Született: 1993.07.13.
Belépés: 2014.09.21.
Közösség: Miskolc
Rigó Jenő
„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igaz világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.
Jezsuita munkák:
2000–2002: A novíciusmester sociusa
2006–2009: A miskolci kollégium vezetője
2010–2013: A Szent József Templom igazgatója, a Kaszap István Kollégium igazgatója, treasurer
2013–2017 A torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa
2017-től: plébános Miskolcon
2019 augusztusától a miskolci Pongrácz Szent István rendház vice-superiora
Született: 1963.09.29.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Miskolc
Holczinger Ferenc
Jezsuita munkák:

1992-1994 Noviciátus
1998 Papszentelés
1998- 2007 Miskolc, hitoktató és kollégiumigazgató
1999-2000 A miskolci jezsuita közösség elöljárója
2007-2008 Tercia, Dublin
2008-2009 Pedagógia MA, University of San Francisco
2009 augusztustól ismét Miskolc, kollégiumigazgató
2010. augusztus 1-től a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója

Született: 1969.11.19.
Belépés: 1992.09.28.
Közösség: Miskolc
Csókay Károly
„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Úgy éreztem, Urunk Jézus arra hívott, hogy jezsuita legyek, ezért kértem felvételemet a Jezsuita Rendbe. Célomnak tekintettem, hogy Urunk Jézussal közeli kapcsolatban éljek, és segítsem embertársaimat, hogy ők is megismerjék Isten irántuk való szeretetét, ami Krisztus Urunk értünk való áldozatában mutatkozott meg. Hálát adok Istennek, hogy jezsuita és testvéri közösségben élhetek, és itt szolgálhatom Urunk Jézus egyetemes Egyházát, fogadalmaink szellemében.
Jezsuita munkák:

1950. szeptember 22-én kezdtem a noviciátust a belgiumi Arlon-ban, filozófiát Eegenhovenben, teológiát Spanyolországban, magiszteriumot a barcelonai St. Cugat-i gimnáziumban, teológiát a spanyolországi Oñaban végeztem. 1957. július 30-án szenteltek pappá. 1959-ben végeztem a harmadik évet Kolumbiában, La Ceja-ban, onnan Chilébe kaptam megbízatást. 1959 végén érkeztem Stgo-ba, utána Concepción környékén az ország déli részén mint népmisszionárius dolgoztam, kis falvakban, ahová más pap nem ment, két éven át. Onnan elöljáróm Chuquicamatába küldött, ahol öt éven át bányalelkészként dolgoztam, és a plébánia ipariskolájában mint prefektus és tanár tevékenykedtem. Egy új villanyszerelő-képző pavilont építettünk át, nyaranta a bolíviai határ menti kénbányákban misszióztam. Onnan Santiago nyomorövezetében dolgoztam mint lelki pásztor 1967-75 között, a Población Santiago-ban, ahol Isten segítségével új plébániai közösséget szerveztünk és templomot is építettünk. Az érsekség kateketikai intézete által javasolt katekista mamák vagy papák rendszerével építettük a plébánia közösségét és a hitoktatást, és több ifjúsági csoportot indítottunk. Ugyanakkor a santiagói kis magyar közösségnek lelkipásztori szolgálatát is elláttam, és ezzel megőriztem magyar nyelvtudásomat. Átéltük Allende szocialista kormányát, majd a katonai diktatúrát 1973-ban. 1975-ben elöljáróm, P. Ádám János provinciális Deák Ferenc atyával együtt – aki az Antofagasta-i jezsuita egyetemen tanított – a montreáli magyar plébániára rendelt bennünket, Raymond Chilla SJ atya mellett voltunk káplánok. Deák atya a hétvégi Magyar Iskolát vezette, én a fiú cserkészcsapat parancsnoka voltam hét éven át. Chilla atya három év múlva A Szív újság szerkesztője lett, és Deák atya követte a plébánosi feladatban. 2002. február 5-én tőle vettem át a plébánosi munkakört, amelyet hét éven át végeztem. Utána ismét Deák atya látta el ezt a munkakört, s mellette voltam káplánként.

1993-ban elöljáróm, Nemesszeghy Ervin atya Magyarországra hívott, és szeptemberben a Mária utcai házunk minisztere lettem. Kelényi Tibor házfőnök mellett segítettem a lelkipásztori munkában és a hitoktatásban. Majd 1994 februárjától kezdve Ungvárra kaptam megbízatást, és Bohán Béla plébános mellett segítettem a környező falvakban, főleg a hitoktatásban. Májusban visszatértem Miskolcra, és Mándy Zoltán templomépítő plébános mellett voltam káplán, majd elláttam a plébánosi munkakört 1994. június 21. és 1999. szeptember 1. között. A plébánosi munkakör sokoldalú: gondoskodni kell, hogy az iskolákban legyen hitoktatás, a templomban a szentmisék, mindig egyetértésben a helybeli jezsuita közösséggel és a jezsuita gimnáziummal, gondoskodni a szegényekről és a betegekről, az egyházközség anyagi helyzetéről, világi híveket bekapcsolni a közösség életébe, hogy ott felelősséget vállaljanak, megtartani az alapközösségek összejöveteleit, stb.

1999. szeptember 1-je után Hess István plébános mellett mint káplán segítettem a lelkipásztori munkában. 2003-ban Püspökszentlászlón helyettesítettem Nemesszeghy Ervin atyát a lelkigyakorlatos ház szolgálatában, lelkigyakorlatokat adva. 2004. június 21. és 2009. szeptember 1. közt Hess István atyát helyettesítettem a plébánosi munkakörben, mialatt doktorátusát megszerezte a római Gregoriana egyetemen. Utána ismét kisegítő papként működtem a miskolci plébánián, és mellette egyéb lelkipásztori munkákat végeztem, részt vettem a Cursillo mozgalom papi szolgálatában több alkalommal, más plébániákon lelki napokat tartottam és helyettesítettem a lelkipásztorokat. Papok és szerzetesek lelkivezetését vállaltam a rendszeres plébániai munkák mellett. Isten segítségével lefordítottam Hurtado Szent Albert kortárs jezsuitának egyik összefoglaló művét, amit Kairosz adott ki „Fényt ad életednek” címmel, valamint Ignacio Larrañaga „Mária csendje” című könyvét, amit Marana Tha adott ki, és beszámoltam chilei lelkipásztori munkámról „Egy magyar hithirdető Chilében” címmel, a Kairosz kiadásában. Azóta már nyugdíjas korban lévő jezsuitaként és kisegítő papként létezem, és bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi…

Károly atyát 90. születésnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjjal tüntette ki. Az ünnepről készült fényképes összefoglaló ide kattintva olvasható el.

Életrajzi ihletésű könyve Egy magyar hithirdető Chilében címmel jelent meg 2011-ben a Kairosz Kiadó gondozásában.

Született: 1926.12.07.
Belépés: 1950.09.22.
Közösség: Miskolc